Про внесення змін до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Снігурівського району

19 мая 2020 - Администратор

                                                                                ПРОЕКТ

                                 

                                                                                                                                           

 

 

СНІГУРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

РІШЕННЯ

 

 

Від           травня 2020 року

          Снігурівка                              №

 

 

 

 

Про внесення змін до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Снігурівського району

 

 

Сорок четверта

позачергова сесія

сьомого скликання

       

 

 

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі Законів України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

                1. Внести до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Снігурівського району, затвердженого рішенням Снігурівської районної ради від 15 червня 2018 року, зміни, що додаються.

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань культури, освіти, молоді, спорту та засобів масової інформації.

 

 

 

Голова  районної ради                                                        Тетяна МЕЗІНА

 

 

 

ПРОЕКТ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Снігурівського району

 

1. Це Положення визначає загальні засади проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти.

 

2. Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

 

3. Рішення про проведення конкурсу приймає Снігурівська районна державна адміністрація (далі – Орган управління майном):

- одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;

- не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору, укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;

- не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

4. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті Органу управління майном та на офіційному вебсайті закладу освіти (за наявності) наступного робочого дня після прийняття рішення про проведення конкурсу та повинне містити:

- найменування і місцезнаходження закладу освіти;

- найменування посади та умови оплати праці;

- кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до цього Закону;

- вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі;

- дату та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість;

- прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі.

 

5. Для проведення конкурсу Орган управління майном формує та затверджує конкурсну комісію чисельністю від 6 до 15 осіб, до складу якої на паритетних засадах входять представники:

- засновника (депутати районної ради за поданням голови районної ради не більше однієї особи від однієї фракції чи групи);

- Органу управління майном Снігурівської державної адміністрації;

- інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, районної (міської) профспілкової організації та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо).

 

До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:

- визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

- має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

- відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.

У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники органів громадського самоврядування закладу освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс.

Члени конкурсної комісії зобов’язані:

- брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;

- заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених цією статтею, що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на засіданні не менше двох третин її затвердженого складу.

Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному вебсайті Органу управління майном протягом наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

 

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не допускаються будь-які втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

6. Для участі в конкурсі подаються такі документи:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

- автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копія паспорта громадянина України;

- копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);

- довідка про відсутність судимості;

- довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

7. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

- перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

- оприлюднює на веб-сайті засновника перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).

8. Орган управління майном зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

9. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема цього Закону, Закону України "Про освіту" та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, що відбувається шляхом проведення письмового тестування;

- перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти затверджується Міністерством освіти і науки України, (наказ МОН від 19.05.2020р. № 654) .

Загальна кількість питань – 200, що діляться на 5 варіантів. Один варіант включає 40 тестових питань. Кожне питання передбачає чотири варіанти відповіді, один з яких є правильним.

 

Загальний час для проведення тестування  становить 40 хвилин.

 

За результатами тестування виставляються такі бали:

2 бали – кандидатам, які відповіли правильно на 32 питання тестового завдання і більше;

1 бал – кандидатам, які відповіли правильно на 24-31 питання тестового завдання;

0 балів – кандидатам, які відповіли правильно на 23 і менше питань тестового завдання.

 

Після закінчення кандидатом проходження тестування або після закінчення часу, відведеного для його проведення, здійснюється оцінювання результатів тестування, що фіксується у відомості про результати тестування за формою згідно з додатком 1.

Під час проведення письмового тестування мають бути присутніми не менше двох третин від затвердженого складу конкурсної комісії.

Письмові тести складаються одночасно всіма кандидатами на заміщення вакантної посади.

Перед початком тестування кандидат обирає собі конверт з тестовими питаннями, які роздруковані на бланку зі штампом Органу управління майном. На кожному листку кандидат зазначає персональні дані – прізвище та ім’я, дату складання тестування та особистий підпис.

Кандидат відкриває конверт з тестовими питаннями після оголошення головою комісії початку проведення тестування.

У разі обрання кандидатом більш як одного варіанта відповіді тестове питання вважається неправильно вирішеним і не зараховується до загального результату.

Повторне тестування не допускається, крім випадків, коли тестування було перервано або не відбулося з різних причин, незалежних від членів конкурсної комісії та кандидатів.

У такому разі призначається нова дата тестування та (або) час.

Про дату і час проведення наступного етапу конкурсу кандидатів інформують додатково.

 

Ситуаційні завдання проводяться з метою об’єктивного з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання, досвід під час виконання посадових обов’язків, а також з метою комплексної перевірки кандидатів на відповідність професійній компетентності, оцінки комунікаційних якостей, володіння комп’ютером та вміння приймати рішення. Ситуаційні завдання (загальна їх кількість – 5) розробляються районною державною адміністрацією, затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації та розміщуються на офіційному веб-сайті Органу управління майном та можуть надаватися для ознайомлення кандидатам на заміщення вакантної посади при поданні ними документів для участі у конкурсі.

Ситуаційні завдання роздруковують по одному на аркушах зі штампом Органу управління майном. Кандидат обирає та розв’язує одне ситуаційне завдання письмово.

На розв’язання ситуаційного завдання кандидатові надається одна година.

Неправильно заповнені дані можуть бути закреслені (виправлені) лише кандидатом з проставленням ним підпису.

 

Для оцінювання результатів розв’язання ситуаційного завдання використовується така система:

2 бали – кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимогам та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

1 бал – кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимогам в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

0 балів – кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимогам.

Оцінювання професійної компетентності кандидатів під час проходження письмового тестування та розв’язання ситуаційних завдань здійснюється членами конкурсної комісії не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після їх розв’язання на засіданні комісії. Оцінювання здійснюється індивідуально після обговорення відповідності професійної компетентності кандидата шляхом проставлення балів, що вносяться до відомості про результати розв’язання ситуаційних завдань за формою згідно з додатком 2.

Результати розв’язання ситуаційного завдання відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії та повідомляються кандидатам.

Остаточною оцінкою у балах за розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії.

                Аркуші з відповідями письмового тестування та розв’язання ситуаційного завдання кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії відповідно до вимог чинного законодавства.

 

Публічна та відкрита презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації (далі – презентація) проводиться з метою оцінки відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам, які не були оцінені на попередніх етапах конкурсу.

Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів на презентації виставляються бали, що визначені для оцінювання результатів розв’язання ситуаційних завдань.

Оцінювання професійної компетентності кандидатів за кожною окремою вимогою під час проведення презентації здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально після обговорення відповідності професійної компетентності кандидата на засіданні конкурсної комісії за участю залучених до її роботи осіб шляхом виставлення балів, що вносяться до відомості про результати співбесіди за формою згідно з додатком 3.

Остаточною оцінкою у балах під час проведення презентації є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами конкурсної комісії.

Кандидати, які під час проведення ситуаційних завдань та презентації, отримали середній бал 0,5 або нижче за однією з вимог, а також кандидати, які не з’явилися для проведення одного із етапів конкурсу, вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір.

Результати проведення презентації відображаються у протоколі засідання  конкурсної комісії та повідомляються кандидатам.

У зведеній відомості за формою згідно з додатком 4 зазначаються бали за результатами трьох етапів конкурсу та вираховується загальний середній бал.

Переможець конкурсу визначається серед кандидатів, які набрали найвищий середній бал за результатами трьох етапів конкурсу.

 

Орган управління майном зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та (за можливості) відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму офіційному вебсайті відеозапису протягом одного робочого дня з дня його проведення.

10. Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу та оприлюднює результати конкурсу на офіційному вебсайті Органу управління майном.

За результатами конкурсних випробувань конкурсна комісія визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся.

Не може бути визначено переможцем конкурсу особу, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до цього Закону.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

11. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

- відсутні заяви про участь у конкурсі;

- до участі в конкурсі не допущено жодного кандидата;

- жоден із кандидатів не визначений переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

12. Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу Орган управління майном призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.

Не може бути укладено трудовий договір з особою, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до цього Закону.

13. Трудовий договір укладається на шість років на підставі рішення конкурсної комісії. Після закінчення строку, на який укладено строковий трудовий договір, трудові відносини припиняються та не можуть бути продовжені на невизначений строк.

З особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше, укладається трудовий договір строком на два роки. Після закінчення строку дії такого строкового трудового договору та за умови належного його виконання сторони мають право продовжити строк дії відповідного строкового трудового договору ще на чотири роки без проведення конкурсу.

Особа не може бути керівником одного і того ж закладу загальної середньої освіти більше ніж два строки підряд (крім тих, що розташовані в населених пунктах з одним закладом загальної середньої освіти). До першого шестирічного строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше.

14. Керівник закладу загальної середньої освіти звільняється з посади у зв’язку із закінченням строку трудового договору або достроково відповідно до вимог законодавства та умов укладеного трудового договору.

Припинення трудового договору з керівником комунального закладу загальної середньої освіти у зв’язку із закінченням строку його дії або його дострокове розірвання здійснюється Орган управління майном з підстав та у порядку, визначених законодавством про працю.

Підставами для дострокового звільнення керівника закладу загальної середньої освіти, які повинні бути передбачені у трудовому договорі, є:

- порушення вимог цього Закону щодо мови освітнього процесу;

- порушення вимог статей 30 і 31 Закону України "Про освіту";

- порушення прав учнів чи працівників, встановлене рішенням суду, яке набрало законної сили;

- систематичне неналежне виконання інших обов’язків керівника, визначених цим Законом;

- неусунення у визначений строк порушень вимог законодавства, виявлених під час інституційного аудиту чи позапланового заходу державного нагляду (контролю).

 

14. Рішення конкурсної комісії можуть бути оскаржені в установленому порядку.

 

 

Голова районної ради                                                        Тетяна МЕЗІНА

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
до Порядку

ВІДОМІСТЬ
про результати письмового тестування

 

Порядковий номер

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість правильних відповідей

Бали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток: звіти про результати проходження тестування на ___ арк.

 

 

Члени комісії

______________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім’я, побатькові )

 

 

Додаток 2
до Порядку

ВІДОМІСТЬ
про результати розв’язання ситуаційних завдань

ПІБ кандидата

Номер ситуаційного
завдання

Бали

 

Член комісії

 

______________
(підпис)

 

_____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

         

 

Додаток 3 

до Порядку

 ВІДОМІСТЬ 
про результати публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти

 

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Бали

 

 

Кандидат № 1

 

 

 

   

 

 

   

 

 

Член комісії

 

______________
(підпис)

 

_____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

           

 


Додаток 4

до Порядку

 

Зведена відомість

 

ПІБ кандидата

Етапи конкурсу

Бали, що виставлені членами комісії (кількість членів комісії)

Середній бал

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члени комісії

 

______________
(підпис)

 

 

_____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

 

 

                   

 

 

 

 

Нет комментариев. Ваш будет первым!