Про внесення змін до статуту Снігурівського районного центру фінансово-господарського обслуговування закладів та установ освіти та затвердження його в новій редакції

19 мая 2020 - Администратор

                                                                                               ПРОЕКТ

                                 

                                                                                                                                           

 

 

СНІГУРІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

РІШЕННЯ

 

 

Від           травня 2020 року

          Снігурівка                              №

 

 

 

 

Про внесення змін до статуту Снігурівського районного центру фінансово-господарського обслуговування закладів та установ освіти та затвердження його в новій редакції

 

Сорок четверта

позачергова сесія

сьомого скликання

       

 

 

Відповідно до  статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з реорганізацією відділу освіти  -  органу управління Снігурівського районного центру фінансово-господарського обслуговування закладів та установ освіти, який забезпечує керівництво та координацію діяльності (галузеве управління), шляхом приєднання до нього відділу культури, молоді та спорту та його перейменуванням у відділ освіти, культури, молоді та спорту Снігурівської райдержадміністрації, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

  

1.     Внести зміни до статуту Снігурівського районного центру фінансово-господарського обслуговування закладів та установ освіти та затвердити його в новій редакції (додається).

 

 

2.     Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань культури, освіти, молоді, спорту та засобів масової інформації.

 

 

 

 

Голова  районної ради                                                                                         Тетяна МЕЗІНА

 

 

 

 

 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Снігурівський районний центр фінансово-господарського обслуговування закладів та установ освіти (далі - Центр ФГО) є комунальним закладом, який забезпечує виконання покладених на нього завдань і діє відповідно до чинного законодавства.
 
1.2. Засновником (Власником) Снігурівського районного центру фінансово-господарського обслуговування закладів та установ освіти є Снігурівська районна рада.
 
1.3. Снігурівський районний центр фінансово-господарського обслуговування закладів та установ освіти утримується за рахунок районного бюджету і є бюджетним неприбутковим закладом.
 
1.4. Центр ФГО виступає правонаступником майна, прав та обов’язків відділу освіти Снігурівської районної державної адміністрації, в частині повноважень, визначених цим Статутом.
 
1.5.  Органом управління майном Центру ФГО є Снігурівська районна державна адміністрація, органом управління, який забезпечує керівництво та координацію діяльності (галузеве управління) є відділ освіти, культури, молоді та спорту Снігурівської районної державної адміністрації.
 
1.6. У своїй діяльності Центр ФГО керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями Засновника та Органів управління, іншими нормативно-правовими актами, що не суперечать законодавству України та власним Статутом.
 
РОЗДІЛ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
2.1.Найменування Снігурівського районного Центру фінансово-господарського обслуговування закладів та установ освіти: повне – СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ТА УСТАНОВ ОСВІТИ; скорочене: Снігурівський районний центр ФГО ЗУО.
2.2. Місцезнаходження Центру ФГО ЗУО:вул. Центральна, 72,
м. Снігурівка, Миколаївська область, 57303.
 
РОЗДІЛ 3. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ
3.1. Центр ФГО планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи із завдань, передбачених цим Статутом, наявності власних можливостей, матеріальних і фінансових ресурсів.
Головною формою планування та організації діяльності центру ФГО є власні річні і поточні плани, які розробляються центром ФГО, підписуються директором центру та затверджуються відділом освіти Снігурівської районної державної адміністрації.
 
 
3.2. Головними завданнями Центру ФГО є:
 
забезпечення стабільної діяльності закладів та установ освіти, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Снігурівського району що фінансуються з районного бюджету;
 
підготовка узагальнених по Снігурівському району прогнозних та статистичних матеріалів з питань розвитку матеріально-технічної бази, підготовка аналітичних та статистичних матеріалів за підсумками роботи закладів та установ освіти;
 
дотримання вимог бюджетного законодавства та інших нормативних документів щодо фінансово-бюджетної дисципліни, організації та стану бухгалтерського обліку і звітності в закладах та установах освіти;
 
розроблення пропозицій до відділу освіти, культури, молоді та спорту Снігурівської районної державної адміністрації щодо усунення виявлених недоліків і порушень;
 
узагальнення  інформації щодо технічного стану закладів та установ освіти та перспектив розвитку;
 
дотримання санітарно-гігієнічних норм та норм харчування в закладах та установах освіти;
 
 забезпечення організації та узагальнення даних бухгалтерського обліку  та звітності по виконанню кошторисів та матеріально-технічного забезпечення  закладів та установ освіти, що фінансуються з районного бюджету;
 
участь у розробці заходів щодо скорочення енергопостачання та запровадження енергозберігаючих технологій.
 
 
3.3. Відповідно до покладених завдань Центр ФГО виконує такі функції:
-   обслуговує заклади та установи освіти що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Снігурівського району на договірних засадах;
- дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасне подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірне та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності по закладам та установам освіти, які ним обслуговуються;              
- здійснення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів по закладам та установам освіти, які ним обслуговуються;
- запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;
- відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами по закладах та установах освіти, які ним обслуговуються:
- складання і подання у встановлені строки бухгалтерської звітності відповідним органам;
- збереження бухгалтерських документів, регістрів обліку та інших документів;
- правильність зарахування та використання надходжень грошових коштів та матеріалів в заклади та установи освіти;
- своєчасність та перерахування у повному обсязі податків і зборів (обов'язкових платежів) до відповідних бюджетів;
- використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій закладів та установ освіти;
- інвентаризацію необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків та інших статей балансу закладів та установ освіти;
- проведення аналізу даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляння та здійснення заходів щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організації та проведення роботи з її списання відповідно до чинного законодавства;
- здійснення видатків за рахунок асигнувань, передбачених кошторисами закладів та установ освіти;
- повнота відображення в обліку за звітний період (місяць, квартал, рік) всіх господарських операцій, проведених за цей період, підсумків інвентаризації майна та зобов'язань;
- правильність віднесення доходів та видатків за відповідними звітними періодами;
- тотожність даних аналітичного обліку оборотам і залишкам синтетичного обліку на перше число кожного місяця;
- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти та спеціальні кошти;
- виконання нормативних документів у сфері матеріально-технічної забезпечення, підготовки закладів та установ освіти до роботи у новому навчальному році, підготовки закладів та установ освіти до осінньо-зимового періоду з дотриманням всіх норм та правил охорони праці.
- вносить пропозиції відділу освіти, культури, молоді та спорту Снігурівської районної державної адміністрації:
- щодо проведення капітальних ремонтів та здійснення реконструкцій у закладах та установах освіти, аналізує стан їх виконання;
- координує використання капітальних вкладень, сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об’єктів освіти, погоджує проекти будівництва закладів та установ освіти;
- організовує розподіл централізовано отриманих матеріалів, обладнання, навчально-наочних посібників, підручників, інвентарю та іншого;
- організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів закладів та установ освіти;
- розробляє заходи, спрямовані на підвищення енергоефективності закладів та установ освіти;
- координує роботу закладів та установ освіти в частині їх оснащення приладами обліку електричної енергії, води та газу;
- проводить організаційну роботу щодо обрахування науково - обґрунтованих норм споживання енергоресурсів для закладів та установ освіти;
- проводить аналіз споживання енергоносіїв та стану розрахунків за їх використання закладами та установами освіти;
- аналізує використання позабюджетних коштів закладами та установами освіти;
- організовує роботу щодо використання та списання основних фондів;
- координує роботу закладів та установ освіти щодо здійснення орендних відносин;
- організовує страхування водіїв та автотранспорту, проходження технічного огляду транспортних засобів закладів та установ освіти та постановку на облік в МРЕВ нових транспортних засобів;
- здійснює підготовку необхідних документів для проведення торгів на закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти, організовує проведення процедур державних закупівель;
- здійснює керівництво і координацію діяльності закладів та установ освіти району з питань господарської діяльності;
- виявляє потреби та здійснює видачу закладам і установам освіти будівельних матеріалів для виконання поточного ремонту. Забезпечує твердим паливом та паливо-мастильними матеріалами, класними журналами, шкільною крейдою, миючими та дезінфікуючими засобами, медикаментами, господарськими товарами, меблями, продуктами харчування тощо;
- доводе ліміти споживання електричної енергії, газу, води та слідкує за їх дотриманням закладами та установами освіти;
- здійснює контроль за замовленням продуктів харчування постачальникам згідно наданих заявок закладів та установ освіти та їх завіз, контроль за організацією гарячого харчування за рахунок батьківських коштів. Контроль за збором та групуванням заявок на продукти харчування, хлібобулочні вироби;
- контролює відповідність обсягів, строків та виконання будівельно-монтажних робіт, відповідно проектно-кошторисній документації, будівельним нормам і правилам, стандартам, технічним умовам, нормам охорони праці, вимогам пожежної безпеки;
- бере участь у проведенні капітальних ремонтів у закладах і установах освіти, у прийомі передачі виконаних робіт згідно акту прийняття виконаних робіт по формі КБ-2В та довідки КБ-3;
- здійснює контроль за нормами списання будівельних матеріалів при проведенні поточних ремонтів у закладах та установах освіти району;
- виконує приписи енергопостачальних та водопостачальних організацій для безперебійної роботи приладів обліку електроенергії, води, газу;
- контролює щорічну перевірку димо-вентиляційних каналів газового обладнання та інше;
- проводить внутрішній контроль в Центрі ФГО, закладах та установах освіти щодо дотримання бюджетного законодавства;
- надає відповідні документи за результатами цих заходів відділу освіти, культури, молоді та спорту Снігурівської районної державної адміністрації;
- організовує та проводить інструктивно-методичні наради, семінари в межах завдань, визначених цим Статутом;
- веде облік технічного стану будівель та споруд закладів та установ освіти, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Снігурівського району;
- узагальнює та зводить дані бухгалтерського обліку, дані періодичної звітності по закладам та установам освіти, які фінансуються з районного бюджету Снігурівського району, та подає їх до відділу освіти, культури, молоді та спорту Снігурівської районної державної адміністрації, органу Державної казначейської служби України, місцевого фінансового органу, іншим органам за вимогою;
- веде роботу із зверненнями громадян відповідно до чинного законодавства; забезпечує своєчасний обіг кореспонденції;
- взаємодіє з закладами та установами освіти, органами державної влади та органами місцевого самоврядування щодо обміну інформацією та відповідними документами з метою виконання завдань Центру ФГО;
- формування та підписання кошторису видатків;
- за згодою Засновника укладає договори оренди згідно чинного законодавства;
- виконує інші функції відповідно до покладених на Центр ФГО завдань в межах повноважень, визначених чинним законодавством;
 
РОЗДІЛ 4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС
 
4.1. Центр ФГО є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи Центр ФГО набуває з дня державної реєстрації відповідно до чинного законодавства.
 
4.2. Центр ФГО є бюджетним неприбутковим закладом.
 
4.3. Центр ФГО має самостійний баланс, рахунки в органах державної казначейської служби України, штампи, бланки, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.
          4.4. Центр ФГО має право укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, бути позивачем і відповідачем у судах відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту.
 
4.5. Центр ФГО має повну юридичну правоздатність і здійснює будь-які операції у межах своєї діяльності відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
 
4.6. Центр ФГО не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, територіальних громад сіл, селищ, міст Снігурівського району та відділу освіти, культури, молоді та спорту Снігурівської районної державної адміністрації.
 
4.7. Взаємовідносини Центру ФГО з юридичними і фізичними особами визначаються згідно чинного законодавства.
 
РОЗДІЛ 5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЦЕНТРУ ФГО
 
               5.1. Центр ФГО має право:
- здійснювати придбання матеріальних цінностей;
- самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку у відповідності зі своїми завданнями і цілями;
- самостійно укладати договори з юридичними та фізичними особами;
- розвивати власну матеріальну базу.
- встановлювати обґрунтовані вимоги стосовно порядку оформлення і подання до центру ФГО закладами та установами освіти, які ним обслуговуються, первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням.
- одержувати від закладів та установ освіти, які обслуговуються на договірних засадах, необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них.
- вимагати від закладів та установ освіти своєчасного і якісного надання необхідних звітів.
 
5.2. Обов’язки Центру ФГО:
 
створювати для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати додержання законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
 
розробляти і реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників;
 
акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах Центру ФГО та бюджетних установ,які ним обслуговуються, у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом;
 
здійснювати організацію реконструкції та капітального ремонту закладів та установ освіти, які обліковуються на балансі Центру ФГО;
 
здійснювати збір, обробку, використання, зберігання персональних даних у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних»;
 
складати і виконувати кошторис, який підлягає затвердженню відділом освіти, культури, молоді та спорту Снігурівської районної державної адміністрації в установлений чинним законодавством строк;
 
звітувати перед відділом освіти, культури, молоді та спорту Снігурівської районної державної адміністрації про виконання кошторису, показників ефективності використання майна спільної власності територіальних громад району, надавати статистичну та іншу звітність у строки, передбачені чинним законодавством;
 
забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших відрахувань до бюджету та державних цільових фондів згідно з чинним законодавством України;
 
забезпечувати ефективне використання, збереження, майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Снігурівського району, виконання показників ефективності його використання;
 
 РОЗДІЛ 6. УПРАВЛІННЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ЦЕНТРОМ ФГО
 
6.1. Управління Центром ФГО здійснюється відповідно до цього Статуту на підставі поєднання прав Засновника та Органу управління майном.
6.2. Центр ФГО очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації, на контрактній основі, в установленому законодавством порядку. На посаду директора Центру ФГО може призначатися особа, яка є громадянином України, має вищу освіту і стаж роботи на керівних посадах не менше п'яти років.
Директор Центру ФГО має заступника з фінансово-економічної діяльності та планування.
 В разі відсутності директора Центру ФГО з причини його звільнення голова районної державної адміністрації шляхом видання відповідного розпорядження має право тимчасово покласти виконання обов'язків директора на іншу особу з числа працівників центру ФГО, до призначення нового директора в порядку передбаченому цим Статутом.
6.3. Організацію ведення фінансово-економічної діяльності та планування Центру ФГО, закладів та установ освіти забезпечує заступник директора з фінансово-економічної діяльності та планування, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора Центру ФГО згідно з чинним законодавством.
6.4 Організацію ведення обліку фінансово-господарської діяльності Центру ФГО, закладів та установ освіти забезпечує головний бухгалтер, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора Центру ФГО згідно чинного законодавства.
6.5. Кошторис видатків, штатний розпис, структура та плани діяльності Центру ФГО затверджуються відділом освіти, культури, молоді та спорту Снігурівської районної державної адміністрації.
 
          6.6. До повноважень відділу освіти, культури, молоді та спорту Снігурівської районної державної адміністрації належать:
6.6.1.здійснення контролю:
- за обсягами бюджетного фінансування закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналіз їх використання;
- за використанням капітальних вкладень та залучених коштів при проведенні будівництва та ремонтних робіт в закладах та установах освіти;
- за організацією фінансового забезпечення, зміцнення матеріальної бази закладів та установ освіти;
- за організацією харчування дітей у закладах та установах освіти за рахунок бюджету та залучених коштів;
6.6.2. До повноважень Снігурівської районної державної адміністрації належать:
 надання щорічної основної та додаткових відпусток, виплат матеріальної допомоги на оздоровлення директору центру ФГО;
встановлення надбавок та доплат до посадового окладу, премій директору Центру ФГО, в межах, передбачених діючим законодавством.
 
                6.7. Директор Центру ФГО:
Має право першого підпису на фінансово-господарських документах.
- здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;
                - організовує виробничий процес;
- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами центру ФГО;
- укладає договори, видає доручення в межах своїх повноважень;
- організовує виконання кошторису доходів і видатків Центру ФГО, у встановленому порядку відкриває рахунки в органах Державного казначейства;
- приймає та звільняє працівників згідно чинного законодавства та цього Статуту;
- установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам Центру ФГО відповідно до чинного законодавства України, в межах коштів передбачених на оплату праці в кошторисі;
- представляє інтереси Центр ФГО у всіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від власності;
- видає у межах своєї компетенції накази, які обов’язковими для виконання всіма працівниками Центру ФГО, контролює їх виконання;
- застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Центру ФГО;
- затверджує посадові обов'язки працівників Центру ФГО;
- звітує про діяльність Центру ФГО перед Органом управління майном;
- несе відповідальність за виконання покладених на Центр ФГО завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, переданого в користування та оперативне управління Центру ФГО;
- підписує штатний розпис Центру ФГО;
- виконує інші обов’язки відповідно до посадової інструкції.
 
6.8. На підставі договорів між Центром ФГО та закладами освіти директору Центру ФГО надаються такі права:
- укладання договорів на поставку товарів і надання послуг, виконання робіт;
- затвердження авансових звітів підзвітних осіб та документів по інвентаризації основних фондів та інших матеріальних і нематеріальних цінностей;
- здійснення видатків за рахунок асигнувань, передбачених кошторисами;
- вирішення інших питань, що стосуються фінансово-господарської діяльності закладів та установ освіти.
 
6.9. Заступник директора з фінансово-економічної діяльності та планування у разі відсутності директора Центру ФГО виконує його обов'язки  згідно з вимогами цього Статуту.
Заступник:
- має право першого підпису на фінансово-господарських документах;
- організовує роботу і ефективну взаємодію всіх підрозділів;
- розробляє та погоджує з директором центру розрахунки до бюджету по центру ФГО, закладам та установам освіти;
- складає кошториси по Центру ФГО, закладам та установам освіти;
- забезпечує суворе дотримання режиму економії матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;
- проводить роботу з удосконалення планування економічних і фінансових показників діяльності по створенню і поліпшенню нормативів трудових витрат, витрачання товарно-матеріальних цінностей і використання виробничих потужностей;
- здійснює контроль за порядком обліку надходжень і витрачання коштів, використання матеріальних цінностей;
- забезпечує контроль за дотриманням фінансової дисципліни;
- контролює своєчасність подання фінансової звітності про результати економічної діяльності.
7. Головний бухгалтер:
         Має право другого підпису на фінансово-господарських документах.
Забезпечує:
                - ведення бухгалтерського обліку центру ФГО і закладів та установ освіти на договірних засадах відповідно до норм Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;
                    - складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової і бюджетної звітності, а також державної та статистичної звітності у порядку, встановленому законодавством;
- своєчасне фінансування закладів та установ освіти, що фінансуються з районного бюджету, згідно з затвердженими кошторисами;
- виконання кошторису доходів і видатків закладу;
Несе відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності.
 
РОЗДІЛ 8. МАЙНО ЦЕНТРУ ФГО
 
8.1. Майно Центру ФГО становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші майнові цінності, вартість яких відображається у балансі (далі – майно).
8.2. Майно Центру ФГО є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Снігурівського району і закріплюється за ним на праві оперативного управління.
Реалізуючи право оперативного управління Центр ФГО володіє, користується та розпоряджається майном, закріпленим за ним Засновником з обмеженням правоможності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою Засновника, у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
Власник майна Центру ФГО здійснює контроль за використанням і збереженням переданого майна безпосередньо або через Орган управління майном і має право вилучати, за погодженням з Органом управління, майно, що не використовується та/або використовується не за призначенням.
 
8.3. Джерелами формування майна Центру ФГО є:
майно, передане йому Засновником або Органом управління майном;
майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних та фізичних осіб;
кошти районного бюджету;
інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
 
 
РОЗДІЛ 9. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
 
9.1. Фінансово-господарська діяльність Центру ФГО здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України відповідно до кошторису, затвердженого в установленому чинним законодавством порядку. Джерелами формування кошторису Центру ФГО є кошти районного бюджету та власні надходження.
 
9.2. Додатковими джерелами формування спеціального фонду бюджету Центру ФГО є:
добровільні благодійні внески підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;
інші надходження, не заборонені чинним законодавством;
 
9.3. Кошти, які надходять з додаткових джерел, використовуються Центром ФГО згідно з чинним законодавством.
 
9.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Центрі ФГО визначається  законодавством та нормативно-правовими актами. Бухгалтерський облік в Центрі ФГО здійснюється самостійно.
 
9.5. Центр ФГО здійснює оплату праці в межах фонду оплати праці з урахуванням умов колективного договору. Мінімальна заробітна плата працівників Центру ФГО не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.
 
9.6. Центру ФГО забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органу управління та інших пов’язаних з ними осіб.
 
9.7. Доходи Центру ФГО використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначеними його установчими документами.
 
 
РОЗДІЛ10. СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 
10.1. Питання соціального розвитку Центру ФГО, включаючи поліпшення умов праці, життя і здоров’я вирішуються трудовим колективом відповідно до Статуту, колективного договору та законодавчих актів України.
Центр ФГО гарантує безпеку діяльності, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров’я його працівників.
10.2. Центр ФГО забезпечує для всіх працюючих безпечні і нешкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому законодавством порядку за шкоду, заподіяну їх здоров’ю та працездатності.
10.3. Центр ФГО має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги відповідно до норм чинного законодавства України.
 
РОЗДІЛ 11. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, РЕВІЗІЯ ТА КОНТРОЛЬ
ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЦЕНТРУ ФГО
 
11.1. Контроль за фінансовою, а також за окремими сторонами діяльності Центру ФГО здійснюється відповідними органами у межах їхньої компетенції згідно з чинним законодавством України.
 
11.2. Центр ФГО подає інформацію про свою діяльність відповідним державним контролюючим органам у встановленому законодавством порядку.
 
11.3. Центр ФГО здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством. Директор та головний бухгалтер Центру ФГО несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та статистичної звітності.
 
11.4. Ревізія та перевірка фінансово-господарської діяльності Центру ФГО проводиться згідно з чинним законодавством України.
 
РОЗДІЛ 12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ
 
12.1. Трудовий колектив Центру ФГО утворюють усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Центром ФГО.
         12.2. Органом самоврядування трудового колективу є загальні збори трудового колективу Центру ФГО.
         12.3. У загальних зборах трудового колективу беруть участь всі члени трудового колективу Центру.
         12.4. Загальні збори трудового колективу скликаються не рідше одного разу на рік. Про їх проведення члени трудового колективу сповіщаються усними та письмовими повідомленнями. Позачергові загальні збори скликаються профспілковим комітетом відділу освіти Снігурівської районної державної адміністрації, якщо цього вимагають інтереси трудового колективу в цілому.
12.5. Ініціатором скликання загальних зборів трудового колективу може виступати також відділ освіти Снігурівської районної державної адміністрації.
12.6. Загальні збори трудового колективу можуть бути скликані також на вимогу 2/3 штатного списку членів трудового колективу Центру ФГО.
12.7. Загальні збори трудового колективу визнаються правомочними, якщо в них беруть участь більш ніж 2/3 штатного списку членів трудового колективу Центру ФГО. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх.
12.8. Загальні збори трудового колективу Центру ФГО:
розглядають та затверджують проект колективного договору, звіти про його виконання;
розглядають і вирішують питання про організаційні форми самоврядування трудового колективу Центру ФГО;
беруть участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочують винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушують клопотання про представлення працівників Центру ФГО до державних нагород;
         розглядають і затверджують перелік і порядок надання працівникам Центру ФГО соціальних пільг.
12.9. Відповідно до покладених на Центр ФГО завдань працівники мають право:
         з дозволу керівництва Центру одержувати від його структурних підрозділів, закладів та установ освіти інформацію, інші матеріали, необхідні для виконання своїх функцій відповідно до вимог цього Статуту;
         брати участь в інструктуванні та надавати методичні консультації працівникам закладів та установ освіти з питань, що належать до компетенції Центру ФГО.
                             
              РОЗДІЛ 13. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕНТРУ ФГО
 
13.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Центру ФГО здійснюється згідно з рішенням Засновника в установленому чинним законодавством порядку.
13.2. Ліквідація Центру ФГО здійснюється ліквідаційною комісією, створеною Органом управління, за дорученням Засновника
13.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Центру ФГО. Ліквідаційна комісія здійснює всі заходи по ліквідації, визначені чинним законодавством.
13.4. У разі реорганізації і ліквідації Центру ФГО працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх соціальних прав та інтересів, передбачених чинним законодавством України.
13.5. Центр ФГО вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців.
13.6. У разі припинення діяльності Центру ФГО (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), за рішенням Засновника активи закладу передаються неприбутковій організації, або зараховуються до бюджету відповідного рівня.
 
                     РОЗДІЛ 14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
14.1. Цей Статут набирає чинності з моменту державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.
14.2. Зміни та доповнення до Статуту вносяться в установленому чинним законодавством України порядку та набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.
14.3. Якщо будь-яке положення цього Статуту стає недійсним, це не порушує дійсності інших його положень.
 
 
 
 
 
 
 

Нет комментариев. Ваш будет первым!