Рішення від 19 вересня 2014 року №2

25 сентября 2014 - Администратор
 
У К Р А Ї Н А
БАРАТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СНІГУРІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я       № 2
 
від   19 вересня  2014 року                      LХІІ    сесія  
                                                                   шостого скликання                                                                                                                                                   
 с.Баратівка 
 
Про прийняття проекту рішення
Баратівської сільської ради «Про  
затвердження ставок  єдиного  податку
 для  фізичних осіб – підприємців, які
здійснюють господарську діяльність на
 території Баратівської сільської ради »                                           
Реформування спрощеної системи оподаткування має особливе значення для створення сприятливого бізнес-середовища в Україні в частині державної підтримки та розвитку малого бізнесу. Беручи до уваги позитивний досвід застосування спрощеної системи оподаткування, практичні напрацювання місцевих рад , представників податкової інспекції; з метою створення належного нормативно-правового поля для подальшого розвитку підприємницької діяльності й об’єктивних тенденцій розвитку підприємницького середовища; враховуючи норми Податкового кодексу України, зі змінами та доповненнями; відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності»,на виконання вимог ст.8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  керуючись пунктом 24 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  територіальній громаді Баратівської сільської ради  на законодавчому рівні надана можливість запроваджувати максимально ефективну систему справляння місцевих податків і зборів. Верховною радою України прийнято Податковий кодекс України, який визначає новий перелік місцевих податків і зборів та засади їх справляння, а саме: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиний податок, збір за місця для паркування транспортних засобів, збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності і туристичний збір.
     Механізм дії даного проекту рішення визначено податковим законодавством, ставки єдиного податку встановлюються сільською радою в межах граничних рівнів, встановлених Законом України від 04.11.2011р. №4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності».
    У зв’язку з прийняттям Закону України від 04.11.2011р. №4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» виникла потреба врегулювання питання щодо встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців на території   Баратівської сільської ради відповідно до діючого законодавства шляхом розробки і прийняття нового регуляторного акту - проекту рішення сільської ради «Про затвердження ставок  єдиного  податку для  фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Баратівської сільської ради» сільська рада
 
вирішила: 
 
1. Прийняти проект рішення   «Про  затвердження ставок  єдиного  податку для  фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Баратівської сільської ради» (Додається)
2.  З метою одержання зауважень і пропозицій від населення сільської ради, апарату сільської ради забезпечити оприлюднення проекту рішення на інформаційних  дошках населених пунктів Баратівської  сільської ради та в мережі Інтернет на сайті Снігурівської районної ради. 
 
 
    Сільський голова                                          С.В.Мігас
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Баратівської сільської ради
Про затвердження ставок  єдиного  податку для  фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність на
території Баратівської сільської ради
 
 Відповідно до ст.ст. 7, 10, 12, 291-293 Податкового Кодексу України, Закону України від 04.11.2011р. №4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» та керуючись пунктом 24 статті 26,  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада
вирішила: 
 
 
1.Запровадити на території Баратівської  сільської ради єдиний податок  на умовах, передбачених Податковим Кодексом України.
2. Затвердити положення про порядок справляння єдиного податку (додаток №1)
 3. Встановити ставки єдиного податку для І та ІІ груп платників єдиного податку згідно додатку №2
4.Нарахування ставок єдиного податку в сумарному вигляді здійснювати в цілих числах (без копійок), але не більше встановленої відсоткової ставки.
5.Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на головного бухгалтера сільської ради .
6. Надати примірник рішення в ДПІ для проведення контролю за нарахуванням та сплатою єдиного податку суб′єктами господарськоої діяльності.
7.Установити, що це рішення набуває чинності з 1 січня 2015 року та підлягає обов’язковому оприлюдненню згідно чинного законодавства .
8.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  комісію сільської ради з питань  бюджету  
 
 
           Сільський голова                                             С.В.Мігас
 
 
 
 
 
                                                                                           Додаток № 1
                                        до рішення  №2 від 19.09.2014р
                                                                   LХІІ сесії 6 скликання Баратівської сільської ради
                              
Положення про  єдиний податок
 
І. Загальні положення
1.1. Спрощена система оподаткування,  обліку та звітності - особливий механізм справляння податків  і  зборів,  що  встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 Податкового Кодексу України,  на сплату єдиного податку в  порядку  та  на  умовах,  визначених главою 1, розділу ХІУ ПКУ (2755-17),  з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.
1.2. Єдиний податок встановлюється на підставі Закону України від04.11.2011р. №4014-ІУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» та набирає чинності з 01 січня 2015року.
ІІ. Платники податку.
     2.1. Юридична особа  чи  фізична  особа - підприємець  може самостійно обрати спрощену систему оподаткування,  якщо така особа відповідає вимогам,  встановленим  главою 1 розділу ХІУ ПКУ (2755-17),  та  реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному главою1, розділом ХІУ ПКУ (2755-17).
     2.2. Суб'єкти  господарювання,  які  застосовують  спрощену систему оподаткування,  обліку та звітності,  поділяються на  такі групи платників єдиного податку:
     1) перша   група   -  фізичні  особи  -  підприємці,  які  не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню  і обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує 150 000 гривень;
     2) друга група - фізичні особи - підприємці,  які  здійснюють господарську діяльність з надання послуг,  у тому числі побутових, платникам єдиного податку  та/або  населенню,  виробництво  та/або продаж товарів,  діяльність у сфері ресторанного господарства,  за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
·        не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не  перевищує 10 осіб;
·        обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.
     Дія цього   підпункту  не  поширюється  на  фізичних  осіб  - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005) (va375202-05). Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи;
     3) третя група - фізичні особи  -  підприємці,  які  протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
·        не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не  перевищує 20 осіб;
·        обсяг доходу не перевищує 3 000 000 гривень;
     4) четверта  група - юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми,  які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
·        середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб;
·        обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень.
2.3 При   розрахунку   загальної   кількості  осіб,  які перебувають у трудових відносинах з платником  єдиного  податку  - фізичною   особою,   не   враховуються   наймані  працівники,  які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю  і  пологами  та  у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.
     При розрахунку   середньооблікової   кількості    працівників застосовується визначення, встановлене Податковим Кодексом України (2755-17).
2.4. Не можуть бути платниками єдиного податку:
     2.4.1. суб'єкти  господарювання  (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:
     1) діяльність з організації, проведення азартних ігор;
     2) обмін іноземної валюти;
     3) виробництво,  експорт,  імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб,  пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);
     4) видобуток,  виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;
     5) видобуток, реалізацію корисних копалин;
     6) діяльність  у  сфері   фінансового   посередництва,   крім діяльності   у  сфері  страхування,  яка  здійснюється  страховими агентами, визначеними   Законом    України    "Про    страхування" ( 85/96-ВР ),  сюрвейєрами,  аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III цього Кодексу;
     7) діяльність з управління підприємствами;
     8) діяльність з надання послуг пошти та зв'язку;
     9) діяльність з продажу предметів мистецтва та  антикваріату, діяльність  з  організації  торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
     10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;
2.4.2. фізичні особи - підприємці,  які здійснюють технічні випробування та   дослідження   (група 74.3  КВЕД  ДК  009:2005) ( va375202-05 ), діяльність у сфері аудиту;
2.4.3. фізичні особи - підприємці,  які  надають  в  оренду земельні  ділянки,  загальна  площа  яких  перевищує  0,2 гектара, житлові приміщення,  загальна площа яких перевищує 100  квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;
2.4.4. страхові  (перестрахові)  брокери,  банки,  кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії,  установи  накопичувального   пенсійного   забезпечення, інвестиційні фонди і компанії,  інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;
2.4.5. суб'єкти господарювання,  у статутному капіталі яких сукупність   часток,  що  належать  юридичним  особам,  які  не  є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;
2.4.6. представництва,   філії,    відділення    та    інші відокремлені  підрозділи  юридичної  особи,  яка  не  є  платником єдиного податку;
2.4.7. фізичні та юридичні особи - нерезиденти;
2.4.8. суб'єкти господарювання,  які на день подання  заяви про  реєстрацію  платником  єдиного податку мають податковий борг, крім  безнадійного  податкового  боргу,  що  виник  внаслідок  дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
   2.5. Платники    єдиного    податку   повинні   здійснювати розрахунки  за  відвантажені  товари  (виконані   роботи,   надані послуги)    виключно   в   грошовій   формі   (готівковій   та/або безготівковій).
   2.6. Для  цілей  цієї  глави   під   побутовими   послугами населенню,  які  надаються  першою  та  другою  групами  платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:
     1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;
     2) послуги з ремонту взуття;
     3) виготовлення    швейних    виробів    за    індивідуальним замовленням;
     4) виготовлення    виробів   із   шкіри   за   індивідуальним замовленням;
     5) виготовлення   виробів   з   хутра    за    індивідуальним замовленням;
     6) виготовлення    спіднього    одягу    за    індивідуальним замовленням;
     7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;
     8) виготовлення    головних    уборів    за    індивідуальним замовленням;
     9) додаткові   послуги    до    виготовлення    виробів    за індивідуальним замовленням;
     10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;
     11) виготовлення   та   в'язання   трикотажних   виробів   за індивідуальним замовленням;
     12) послуги з ремонту трикотажних виробів;
     13) виготовлення   килимів   та    килимових    виробів    за індивідуальним замовленням;
     14) послуги  з  ремонту  та  реставрації килимів та килимових виробів;
     15) виготовлення шкіряних галантерейних та  дорожніх  виробів за індивідуальним замовленням;
     16) послуги  з  ремонту  шкіряних  галантерейних  та дорожніх виробів;
     17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;
     18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;
     19) виготовлення  теслярських   та   столярних   виробів   за індивідуальним замовленням;
     20) технічне    обслуговування    та    ремонт   автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;
     21) послуги з ремонту радіотелевізійної  та  іншої  аудіо-  і відеоапаратури;
     22) послуги  з  ремонту  електропобутової  техніки  та  інших побутових приладів;
     23) послуги з ремонту годинників;
     24) послуги з ремонту велосипедів;
     25) послуги з технічного обслуговування  і  ремонту  музичних інструментів;
     26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;
     27) послуги    з    ремонту    інших   предметів   особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;
     28) виготовлення   ювелірних   виробів   за    індивідуальним замовленням;
     29) послуги з ремонту ювелірних виробів;
     30) прокат   речей   особистого   користування  та  побутових товарів;
     31) послуги з виконання фоторобіт;
     32) послуги з оброблення плівок;
     33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;
     34) послуги з чищення та фарбування текстильних,  трикотажних і хутрових виробів;
     35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;
     36) послуги перукарень;
     37) ритуальні послуги;
     38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;
     39) послуги домашньої прислуги;
     40) послуги,  пов'язані з очищенням та прибиранням  приміщень за індивідуальним замовленням.
 
ІІІ. Порядок визначення доходів та їх склад.
 
     3.1. Доходом платника єдиного податку є:
1) для   фізичної  особи  -  підприємця  -  дохід,  отриманий протягом  податкового  (звітного)   періоду   в  грошовій   формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі,  визначеній пунктом 292.3 цієї статті.  При цьому до доходу не  включаються  отримані  такою  фізичною особою пасивні доходи у вигляді  процентів,  дивідендів,  роялті,   страхові   виплати   і відшкодування,  а  також доходи,  отримані від продажу рухомого та нерухомого майна,  яке належить на праві власності фізичній  особі та використовується в її господарській діяльності;
2) для  юридичної  особи  - будь-який дохід,  включаючи дохід представництв,  філій,  відділень такої юридичної особи, отриманий протягом   податкового   (звітного)   періоду   в  грошовій  формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті.
3.2. При  продажу  основних  засобів  юридичними  особами - платниками єдиного податку дохід визначається як різниця між сумою коштів,  отриманою  від  продажу  таких  основних  засобів,  та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.
3.3. До суми доходу  за  звітний  період  включаються  сума кредиторської   заборгованості,   за  якою  минув   строк  позовної давності,  та  вартість  безоплатно  отриманих  протягом  звітного періоду товарів (робіт, послуг).
     3.4. У  разі надання послуг,  виконання робіт за договорами доручення,  транспортного  експедирування   або   за   агентськими договорами   доходом   є   сума  отриманої  винагороди  повіреного (агента).
     3.5. Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях   за   офіційним   курсом   гривні  до  іноземної  валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання  такого доходу.
     3.6. Датою  отримання  доходу  є дата надходження коштів на поточний рахунок (у касу) платника єдиного податку,  дата списання кредиторської   заборгованості,   за  якою  минув  строк  позовної давності,  дата фактичного  отримання  платником  єдиного  податку безоплатно одержаних товарів (робіт, послуг).
3.7. У  разі  здійснення  торгівлі товарами або послугами з використанням   торговельних   автоматів   чи   іншого   подібного обладнання,  що  не передбачає наявності реєстратора розрахункових операцій, датою отримання доходу вважається дата вилучення з таких торговельних   апаратів   та/або   подібного  обладнання  грошової виручки.
     3.8. У разі якщо торгівля  товарами  (роботами,  послугами) через торговельні  автомати  здійснюється з використанням жетонів, карток  та/або  інших  замінників  грошових  знаків,  виражених  у грошовій  одиниці України,  датою отримання доходу вважається дата продажу таких жетонів,  карток та/або  інших  замінників  грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України.
     3.9. Доходи  фізичної особи  -  платника  єдиного податку, отримані в  результаті  провадження  господарської  діяльності  та оподатковані  згідно з цією главою, не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу фізичної   особи, визначеного відповідно до розділу IV Податкового Кодексу України.
3.10. Не є доходом суми  податків  і  зборів,  утримані (нараховані) платником єдиного  податку  під  час  здійснення  ним функцій  податкового  агента,  а  також  суми  єдиного  внеску  на загальнообов'язкове  державне  соціальне  страхування,  нараховані платником єдиного податку відповідно до закону.
     3.11. До   складу  доходу,  визначеного  цією  статтею,  не включаються:
1) суми податку на додану вартість;
2) суми коштів,  отриманих за  внутрішніми  розрахунками  між структурними підрозділами платника єдиного податку;
3) суми  фінансової  допомоги,  наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня  її отримання, та суми кредитів;
4) суми   коштів   цільового  призначення,  що  надійшли  від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов'язкового  державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;
5) суми коштів (аванс,  передоплата), що повертаються покупцю товару   (робіт,   послуг)   -  платнику  єдиного  податку  та/або повертаються платником  єдиного  податку  покупцю  товару  (робіт, послуг),  якщо  таке  повернення відбувається внаслідок повернення товару,  розірвання договору або за листом-заявою  про  повернення коштів;
6) суми   коштів,  що  надійшли  як  оплата  товарів  (робіт, послуг),  реалізованих у період сплати інших  податків  і  зборів, встановлених  цим Кодексом,  вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу фізичної особи - підприємця;
7) суми  податку  на додану вартість,  що надійшли у вартості товарів   (виконаних   робіт,   наданих   послуг),   відвантажених (поставлених)   у   період   сплати   інших   податків  і  зборів, встановлених цим Кодексом;
8) суми коштів та вартість майна,  внесені  засновниками  або учасниками  платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника;
9) суми  коштів  у  частині  надмірно  сплачених  податків  і зборів,  встановлених  цим  Кодексом,  та  суми  єдиного внеску на загальнообов'язкове    державне    соціальне    страхування,    що повертаються  платнику  єдиного  податку  з бюджетів або державних цільових фондів;
10) дивіденди, отримані платником єдиного податку - юридичною особою  від  інших  платників  податків,  оподатковані  в порядку, визначеному цим Кодексом.
3.12. Дивіденди,   що   виплачуються   юридичними   особами власникам   корпоративних   прав  (засновникам  платників  єдиного податку),  оподатковуються згідно  з  розділами  III  і  IV  Податкового Кодексу України.
     3.13. Дохід  визначається  на  підставі даних обліку,  який ведеться відповідно до статті 296 Податкового Кодексу України.
     3.14. Визначення    доходу    здійснюється    для     цілей оподаткування  єдиним  податком  та  для  надання  права  суб'єкту господарювання зареєструватися платником  єдиного  податку  та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування.
     3.15. При  визначенні обсягу доходу,  що дає право суб'єкту господарювання зареєструватися платником  єдиного  податку  та/або перебувати   на   спрощеній  системі  оподаткування  в  наступному податковому (звітному) періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди.
     3.16. Право на застосування спрощеної системи оподаткування в  наступному  календарному році мають платники єдиного податку за умови неперевищення  протягом  календарного  року  обсягу  доходу, встановленого для відповідної групи платників єдиного податку.
     При цьому  якщо  протягом календарного року платники першої і другої груп використали право на застосування іншої ставки єдиного податку у зв'язку з перевищенням обсягу доходу,  встановленого для відповідної  групи,  право  на  застосування   спрощеної   системи оподаткування  в  наступному календарному році такі платники мають за умови неперевищення  ними  протягом  календарного  року  обсягу доходу,  встановленого  підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового Кодексу України.
 
ІУ. Ставка податку.
4.1. Ставки  єдиного  податку  встановлюються  у  відсотках (фіксовані ставки)   до   розміру  мінімальної  заробітної  плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року  (далі у  цій  главі  -  мінімальна  заробітна плата),  та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).
4.2. Фіксовані  ставки   єдиного   податку   встановлюються для  фізичних осіб - підприємців,  які здійснюють господарську діяльність,  залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:
1) для першої групи платників єдиного податку -  від 1 до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати (згідно додатку №2 до рішення);
        2) для другої групи платників єдиного податку -  від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати (згідно додатку №2 до рішення).
       4.3. Відсоткова   ставка  єдиного  податку  для  третьої  і четвертої груп платників єдиного податку встановлюється у розмірі:
     1) 3 відсотки доходу  -  у  разі  сплати  податку  на  додану вартість згідно з Податковим Кодексом;
     2) 5  відсотків  доходу  - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.
       4.4. Ставка єдиного податку  встановлюється  для  платників єдиного податку   першої,   другої   і   третьої  груп  у  розмірі 15 відсотків:
     1) до  суми  перевищення   обсягу   доходу,   визначеного   у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового Кодексу;
     2) до  доходу,  отриманого  від  провадження  діяльності,  не зазначеної у свідоцтві платника єдиного  податку,  віднесеного  до першої або другої групи;
     3) до  доходу,  отриманого  при  застосуванні  іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главі 1 розділу ХІУ ПКУ (2755-17);
     4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.
       4.5. Ставки  єдиного  податку для платників четвертої групи встановлюються у    подвійному    розмірі    ставок,    визначених пунктом 293.3 статті 293 ПКУ (2755-17):
     1) до   суми   перевищення   обсягу   доходу,  визначеного  у підпункті 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового Кодексу;
     2) до доходу,  отриманого  при  застосуванні  іншого  способу розрахунків, ніж зазначений у главі 1 розділу ХІУ ПКУ (2755-17);
     3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.
 4.6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої  і другої  груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.
 4.7. У  разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї міської ради застосовується максимальний розмір ставки  єдиного  податку,  встановлений статтею 293 ПКУ для відповідної групи таких платників єдиного податку.
 4.8. Ставки,  встановлені пунктами 293.3-293.5 статті293, застосовуються з урахуванням таких особливостей:
     1) платники єдиного податку першої групи,  які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 Податкового Кодексу,  з наступного  календарного кварталу  за  заявою  переходять  на  застосування  ставки єдиного податку,  визначеної для  платників  єдиного  податку  другої  або третьої   групи,  або  відмовляються  від  застосування  спрощеної системи оподаткування.
     Такі платники до  суми  перевищення  зобов'язані  застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.
     Заява подається  не  пізніше  20 числа місяця,  наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;
     2) платники єдиного податку другої групи,  які  перевищили  у податковому (звітному) періоді обсяг доходу,  визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 Податкового  Кодексу,  в  наступному податковому   (звітному)   кварталі   за   заявою   переходять  на застосування ставки  єдиного  податку,  визначеної  для  платників єдиного податку третьої групи,  або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.
     Такі платники до  суми  перевищення  зобов'язані  застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.
     Заява подається  не  пізніше  20 числа місяця,  наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;
     3) платники єдиного податку третьої  і  четвертої  груп,  які перевищили   у   податковому   (звітному)  періоді  обсяг  доходу, визначений для таких платників у пункті  291.4  статті  291  цього Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків (для платників  третьої  групи),  а  платники єдиного  податку  четвертої  групи  - у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом  293.3  цієї  статті,  а  також  зобов'язані  у порядку,  встановленому  цією  главою,  перейти  на  сплату  інших податків і зборів, встановлених Податковим Кодексом;
     4) ставка єдиного податку,  визначена для третьої і четвертої груп у розмірі 3 відсотки, може бути обрана:
     а) суб'єктом  господарювання,  який  зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Податкового Кодексу, у  разі  переходу  ним  на  спрощену  систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему  оподаткування  не пізніше   ніж   за  15  календарних  днів  до  початку  наступного календарного кварталу;
б) платником єдиного податку,  який зареєстрований  платником податку  на додану вартість відповідно до розділу V Податкового Кодексу України, у разі добровільної зміни ставки єдиного  податку  шляхом  подання заяви щодо   зміни  ставки  єдиного  податку  не  пізніше  ніж  за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка;
в) суб'єктом господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану вартість,  у  разі  його  переходу  на  спрощену систему  оподаткування  шляхом  реєстрації  платником  податку  на додану вартість відповідно до розділу V Податкового  Кодексу України і  подання заяви  щодо  переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних  днів  до  початку  наступного  календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість;
г) платником єдиного податку,  що застосовує  ставку  єдиного податку  в  розмірі  5  відсотків,  у  разі  постачання ним послуг (робіт) платникам податку на додану вартість і якщо  обсяг  такого постачання  за  останні  12  календарних місяців сукупно перевищує обсяг,  визначений  пунктом  181.1  статті  181  розділу  V  Податкового Кодексу України,  та  реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у  порядку,  встановленому  розділом  V Податкового  Кодексу України,  шляхом  подання  заяви  щодо зміни ставки єдиного податку  не  пізніше  ніж  за  15  календарних  днів  до   початку наступного  календарного  кварталу,  в  якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість;
     5) у разі анулювання реєстрації платника  податку  на  додану вартість  у  порядку,  встановленому  розділом  V  Податкового Кодексу, платники єдиного податку зобов'язані  перейти  на  сплату  єдиного податку  за  ставкою  у  розмірі  5  відсотків або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання  заяви щодо  зміни  ставки  єдиного  податку  чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за  15  календарних днів   до   початку  наступного  календарного  кварталу,  в  якому здійснено  анулювання  реєстрації  платником  податку  на   додану вартість.
 
 
У. Податковий (звітний) період
     5.1. Податковим  (звітним)  періодом  для платників єдиного податку першої групи є календарний рік.
     Податковим (звітним) періодом для платників  єдиного  податку другої - четвертої груп є календарний квартал.
     5.2. Податковий  (звітний)  період  починається  з  першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.
     5.3. Для суб'єктів господарювання,  які перейшли на  сплату єдиного  податку  із сплати інших податків і зборів,  встановлених цим Кодексом,  перший податковий (звітний)  період  починається  з першого числа місяця,  що настає за наступним податковим (звітним) кварталом,  у  якому  таким  особам  виписано  свідоцтво  платника єдиного   податку,   і   закінчується  останнім  календарним  днем останнього місяця такого періоду.
     5.4. Для зареєстрованих в  установленому  порядку  фізичних осіб - підприємців,  які  до закінчення місяця,  в якому відбулася державна реєстрація,  подали заяву щодо обрання спрощеної  системи оподаткування  та ставки єдиного податку,  встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого  числа  місяця,  наступного  за місяцем,  у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку.
     Для зареєстрованих в установленому законом порядку  суб'єктів господарювання (новостворених),  які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку,  встановленої для третьої або четвертої групи,  перший податковий  (звітний)  період починається  з  першого  числа місяця,  в якому відбулася державна реєстрація.
     5.5. Для  суб'єктів  господарювання,  які   утворюються   в результаті  реорганізації  (крім перетворення) будь-якого платника податку,  що має непогашені податкові зобов'язання  чи  податковий борг,  які  виникли  до  такої  реорганізації,  перший  податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим  (звітним)  кварталом,  у якому погашено такі податкові зобов'язання чи  податковий  борг  і  подано  заяву  щодо  обрання спрощеної системи оподаткування.
     5.6. У  разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та  державної  реєстрації  припинення  підприємницької  діяльності фізичної  особи - підприємця,  які є платниками  єдиного  податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період,  у якому подано  до  органу  державної податкової служби заяву щодо відмови від  спрощеної  системи  оподаткування  у  зв'язку  з  припиненням провадження господарської діяльності.
     5.7. У   разі  зміни  податкової  адреси  платника  єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом  за  такою  адресою вважається  період,  у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо зміни податкової адреси.
Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку.
6.1. Платники   єдиного   податку   першої  і  другої  груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення  авансового  внеску  не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.
     Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском  за  весь  податковий  (звітний)  період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.
     У разі якщо сільська рада приймає рішення щодо зміни раніше  встановлених  ставок  єдиного  податку,  єдиний податок  сплачується  за  такими  ставками  у  порядку  та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового Кодексу України.
 6.2. Нарахування авансових внесків  для  платників  єдиного податку  першої  і  другої  груп  здійснюється  органами державної податкової  служби  на  підставі  заяви  такого  платника  єдиного податку  щодо  розміру обраної ставки єдиного податку,  заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви  щодо  терміну  тимчасової втрати працездатності.
 6.3. Платники  єдиного  податку  третьої  і  четвертої груп сплачують  єдиний  податок  протягом  10  календарних  днів  після граничного  строку  подання  податкової  декларації  за податковий (звітний) квартал.
 6.4. Сплата  єдиного   податку   здійснюється   за   місцем податкової адреси.
 6.5. Платники єдиного податку першої і другої груп,  які не використовують  працю  найманих  осіб,  звільняються  від   сплати єдиного  податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки,  а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків)   непрацездатності,   якщо   вона  триває  30  і  більше календарних днів.
      Помилково та/або   надміру   сплачені  суми  єдиного  податку підлягають  поверненню  платнику  в  порядку,  встановленому   Податковим Кодексом України.
 6.7. Єдиний  податок,  нарахований  за  перевищення  обсягу доходу,  сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку  подання  податкової  декларації  за  податковий  (звітний) квартал.
 6.8. У   разі   припинення   платником   єдиного    податку провадження  господарської  діяльності  податкові  зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня  (включно)  календарного  місяця,  в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної  системи оподаткування  у  зв'язку  з припиненням провадження господарської діяльності.
 
 
УІІ. Особливості нарахування, сплати та подання звітності
з окремих податків і зборів платниками єдиного податку.
    7.1. Платники  єдиного  податку  звільняються від обов'язку нарахування,  сплати  та  подання  податкової  звітності  з  таких податків і зборів:
     1) податку на прибуток підприємств;
     2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об'єкта оподаткування),  що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з цією главою;
     3) податку   на  додану  вартість  з  операцій  з  постачання товарів,  робіт та послуг,  місце постачання яких  розташоване  на митній  території  України,  крім  податку на додану вартість,  що сплачується фізичними особами та юридичними  особами,  які  обрали ставку єдиного   податку,  визначену  підпунктом  1  пункту  293.3 статті 293 Податкового Кодексу;
     4) земельного податку,  крім земельного податку  за  земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності;
     5) збору  за   провадження   деяких   видів   підприємницької діяльності;
     6) збору    на   розвиток   виноградарства,   садівництва   і хмелярства.
    7.2. Нарахування,  сплата та подання звітності з податків і зборів   інших,   ніж   зазначені  у  пункті  297.1  статті 297, здійснюються платниками єдиного податку  в  порядку  та  розмірах, встановлених Податковим Кодексом.
     У разі  ввезення товарів на митну територію України податки і збори та митні платежі сплачуються платником  єдиного  податку  на загальних підставах відповідно до закону.
    7.3. Платник   єдиного   податку  виконує  передбачені  Податковим Кодексом функції податкового агента у разі  нарахування  (виплати, надання)  оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи,  яка перебуває з  ним  у  трудових  або цивільно-правових відносинах.
______________________________________________________________________________
 
Секретар сільської ради                                                                       Л.М.Павлік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           Додаток № 2
                                        до рішення  №2 від 19.09.2014р
                                                                   LХІІ сесії 6 скликання Баратівської сільської ради
 
 
 
Ставки єдиного податку
для суб”єктів підприємницької діяльності на території
Баратівської  сільської  ради
 
1.Встановити  з 01.01.2015 року ставки єдиного податку для суб”єктів підприємницької діяльності за один календарний місяць на території Баратівської  сільської  ради в таких розмірах:
 
1.1 для фізичних осіб-підприємців І та ІІ груп платників єдиного податку – фіксовані ставки податку залежно від виду господарської діяльності - у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року(згідно Додатків 1, 2);
1.2 для суб’єктів господарювання, які оформили трудові відносини з 10 найманими працівниками (ІІ група платників податку), та інвалідів, які самостійно здійснюють підприємницьку діяльність (І група платників податку) - на рівні 50% ставки, встановленої п.1.1. цього рішення, залежно від виду господарської діяльності.
2. Визначити, що:
2.1 суб’єкти господарювання - фізичні особи, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:
2.1.1 перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню та обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 000 гривень -  в розмірі 9 відсотків  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року.
2.1.2 друга група – фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року вони відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними в трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень. – в розмірі 18 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року.
2.2 ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність залежно від її виду, з розрахунку на календарний місяць:
- для першої групи платників єдиного податку – у межах від 1 до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
- для другої групи платників єдиного податку – у межах від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
2.3 у разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп:
- кількох видів господарської діяльності, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності;
- господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений статтею 293.2 Податкового кодексу України, зі змінами та доповненнями, для відповідної групи таких платників єдиного податку;
2.4 податковий (звітний) період, порядок нарахування, строки сплати, ведення обліку, складання звітності, особливості нарахування сплати та подання звітності за окремими податками й зборами платниками єдиного податку, їх відповідальність визначаються згідно зі статтями 294-297, 300 Податкового кодексу України, зі змінами та доповненнями;
2.5 при розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.
2.6 Реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку (згідно ст.299 ПКУ). Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, веде електронний реєстр платників єдиного податку, в якому міститься інформація про осіб, зареєстрованих платниками єдиного податку. За бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно отримати витяг з реєстру платників єдиного податку. Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру.
Реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у разі наявності відповідних підстав.
_________________________________________________________________
Секретар сільської ради                                                           Л.М.Павлік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аналіз регуляторного впливу
 
проекту рішення Баратівської сільської ради
«Про затвердження ставок  єдиного  податку для  фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність на
території Баратівської сільської ради»
 
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми
 
Питання встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва-фізичних осіб обумовлене, з одного боку процесами, пов’язаними з підтримкою та регулюванням розвитку малого бізнесу, ефективним використанням його можливостей у розвитку економіки села , з іншого-шляхом диференціації ставок єдиного податку через удосконалення механізму надання суб’єктам господарювання можливості обирати найбільш ефективні та зручні системи оподаткування, обліку й звітності.
 
Цей проект рішення спрямований на правове регулювання господарчих та адміністративних відносин між суб’єктами господарювання й органами місцевого самоврядування, а саме: створення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва, збільшення чисельності платників єдиного податку шляхом удосконалення механізму надання суб’єктам підприємницької діяльності можливості обрання найбільш ефективної та зручної системи оподаткування, обліку та звітності, що дозволить: забезпечити більшу свободу у виборі методів досягнення результатів; створення дійових фінансових стимулів розвитку ділової активності; забезпечення найбільш ефективного використання ресурсів територіальної громади; сприяння інвестиційній діяльності в селі тощо.
 
Проект рішення підготовлений відповідно до вимог Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності». Він визначає порядок сплати єдиного податку залежно від виду підприємницької діяльності та відповідного розміру (у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством України на 1 січня податкового (звітного) року). Цільовою групою, на яку спрямовано дію проекту, є суб’єкти господарювання-фізичні особи, зареєстровані на території Баратівської сільської ради Снігурівського району  Миколаївської області  та здійснюють діяльність на її території та в Україні.
 
2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання
 
Відповідно до вимог чинного законодавства органам місцевого самоврядування не дозволяється встановлення інших податків та зборів (обов’язкових платежів), крім визначених чинним податковим законодавством. Тому основними напрямками діяльності з нарощування доходів місцевих бюджетів є: установлення оптимальних та диференційованих ставок оподаткування, запровадження організаційних заходів щодо розширення бази оподаткування, забезпечення сталих надходжень коштів від сплати ставки єдиного податку фізичними особами-підприємцями для фінансування соціально-економічних програм розвитку села.
 
Органи місцевого самоврядування можуть впливати на розвиток бази надходжень шляхом сприяння розвитку малого бізнесу.
 
3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого регуляторного акта або внесення змін до нього
 
На сьогодні діючим регуляторним актом на території Баратівської сільської ради є рішення від 11.01.2011р №10 -  VІІ/VІ «Про встановлення місцевих податків та зборів  на території Баратівської сільської ради », яке регламентує порядок справляння єдиного податку   на території Баратівської  сільської ради.
 
Але в зв’язку із змінами в законодавстві України в частині збільшення розміру мінімальної заробітної плати необхідно прийняти рішення сільської ради про встановлення ставок єдиного податку, яке б регламентувало порядок справляння єдиного податку на території Баратівської сільської ради в 2015 році та в подальшому .
 
Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» органам місцевого самоврядування делеговано повноваження встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва в залежності від груп платників єдиного податку в межах від 1 до 20 % від розміру мінімальної заробітної плати.
 
4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, територіальної громади та органів місцевого самоврядування
 
Прийняття запропонованого акта дозволить:
 
- забезпечити сталу динаміку чисельності суб’єктів малого підприємництва-платників єдиного податку; ефективний розвиток окремих напрямів малого підприємництва; оптимальні надходження коштів від сплати єдиного податку суб’єктами господарювання – фізичними особами до сільського бюджету для фінансування соціально-економічних програм розвитку села;
 
- підвищити рівень використання економічних ресурсів Баратівської сільської ради .
 
- створювати сприятливі умови для легалізації діяльності суб'єктів господарювання.
 
 
 
5. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.
 
 Аналіз вигод та витрат.
Витрати
Вигоди
Органи місцевого самоврядування
Процедура розробки регуляторного акту
 
Приведення нормативних актів місцевого самоврядування у відповідність до чинного законодавства. 
- можливе тимчасове зменшення надходжень до бюджету за окремими видами діяльності, що може компенсуватися зростанням чисельності платників податків
Часові витрати спеціалістів структурних підрозділів виконкому на підготовку документів щодо рішення Про затвердження ставок  єдиного  податку для  фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Баратівської сільської ради
 
- Можливість збільшення витрат на фінансування програм соці-ально-економічного та культур-ного розвитку
- збільшення чисельності плат-ників податків;
- легалізація окремих видів підприємницької діяльності, створення нових робочих місць;
- зміцнення та подальший роз-виток підприємництва;
- зменшення обсягів тіньової економіки;
- збільшення обсягів залучення інвестицій у розвиток села;
- наповнення доходної частини сільського бюджету     
Фізичні особи - підприємці
Витрати, пов’язані з необхідністю дотримання умов застосування спрощеної системи оподаткування та справляння єдиного податку  
- Забезпечення фізичних осіб-підприємців правом обрати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності
- Збільшення прибутку внаслі-док прозорості застосованої спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності;
- диференційний підхід до розміру ставок єдиного податку в залежності від виду діяльності,
- економія коштів при застосуванні підприємцями офіційно оформлених найманих працівників до 10 осіб;
- прозорість дій органів місцевого самоврядування при прийнятті відповідного проекту рішення      
Сплата офіційно встановленої фіксованої ставки єдиного податку у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, установленоїзаконодавством України на 1 січня податкового (звітного) року
 
 
Населення
 
 
Додаткові витрати відсутні, крім тих, що пов'язані з дотриманням вимог Податкового кодексу України
 
 
 Надходження єдиного податку будуть спрямовані на вирішення соціальних проблем населення та покращення інфраструктури села, збільшення фінансування місцевих бюджетних програм.
Збільшення кількості нових робочих місць, які створюють суб’єкти господарювання за рахунок відкриття нових об’єктів бізнесу;
 
 
6. Визначення цілей державного регулювання Установлення економічно обґрунтованого розміру ставки єдиного податку залежно від виду господарської діяльності.
7. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення визначених цілей, у тому числі тих, які не передбачають безпосереднього регулювання господарських відносин
 
Перша альтернатива. Регулювання затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на державному рівні. Вирішення проблеми за її допомогою неможливе, тому що чинне законодавство не регламентує механізму встановлення ставок для підприємців, а лише забезпечує граничні орієнтири їх дії (для першої групи платників єдиного податку – у межах від 1 до 10 % розміру мінімальної заробітної плати, для другої групи-у межах від 2 до 20 % розміру мінімальної заробітної плати) та надає повноваження органам місцевого самоврядування встановлювати ставки єдиного податку в затверджених межах.
 
Друга альтернатива. Збереження існуючого стану оподаткування. Найпоширенішим рішенням органів місцевого самоврядування, спрямованим на збільшення надходжень до місцевого бюджету, є встановлення для більшості видів господарської діяльності ставок єдиного податку на максимально можливому рівні, що не суперечить чинному законодавству. Під час прийняття такого рішення не в повній мірі здійснюється оцінка впливу затверджених ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на місцевий бізнес-клімат, умови ведення господарської діяльності, рівень конкуренції тощо. Такий стан може призвести до значного зменшення чисельності суб’єктів підприємництва, звільнення найманих працівників, підвищення цін на товари та послуги. Альтернатива за цих умов також є неприйнятною.
 
Третя альтернатива. Установлення мінімальних ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва на території сільської ради . Така альтернатива є неприйнятною, оскільки встановлення ставок для більшості видів господарської діяльності на мінімально можливому рівні призведе до зменшення надходжень до місцевого бюджету, чим погіршаться показники реалізації програм, спрямованих на підвищення соціально-економічного та культурного рівня представників територіальної громади.
 
8. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення визначених цілей
Вирішення проблеми можливе лише шляхом прийняття проекту рішення сільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва на території Баратівської  сільської ради  ». Перевага обраного виду ґрунтується та обумовлена процесами, пов’язаними з підтримкою й регулюванням розвитку бізнесу, ефективним використанням його можливостей у економіці сіл , залученням більшої чисельності фізичних осіб-підприємців до спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, загальнообов’язковістю виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності».
9. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта
Цей механізм передбачає, що для фізичних осіб-підприємців, які планують обрати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності органи місцевого самоврядування встановлюють розміри ставок єдиного податку для двох груп:
- першої - фізичних осіб - підприємців, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню та обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 000 гривень;
- другої - фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року їх діяльність відповідає сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними в трудових відносинах, одночасно не перевищує 10, обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.
Ставки єдиного податку встановлюватимуться у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, визначеної законодавством України на 1 січня податкового (звітного року) та у відсотках до доходу (відсоткові ставки):
- для першої групи платників єдиного податку – у межах від 1 до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
- для другої групи платників єдиного податку – у межах від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
Регуляторний акт доводиться до відома суб'єктів господарювання через оприлюднення шляхом розміщення на інформаційному стенді Баратівської  сільської ради,інформаційних дошках населених пунктів сільської ради  і в мережі Інтернет на сайті Снігурівської районної ради в терміни згідно чинного законодавства.
10. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта
У запропонованому регуляторному акті механізм встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців сільської ради (учасників регуляторного процесу) є прозорим і чітким, ураховує вимоги Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності».
Упровадження рішення сільської ради після його прийняття має здійснюватися:
-   О Д П І у Снігурівському районі Миколаївської області , яка згідно з вимогами діючого законодавства, має здійснювати контроль за правильністю та своєчасністю сплати єдиного податку.
11. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, територіальної громади та органів місцевого самоврядування
Збільшення кількості документів, додаткового часу та коштів, необхідних для виконання фізичними особами-підприємцями, на яких поширюються вимоги регуляторного акта, не передбачено. У той же час, у зв’язку з урахуванням змін у податковому законодавстві і підприємницькому середовищі, підвищиться рівень правової впевненості суб’єктів господарювання. Органи місцевого самоврядування виконують вимоги Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» в частині встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва.
З метою створення сприятливих умов для членів територіальної громади та суб'єктів господарювання, у разі необхідності, до цього рішення будуть вноситись необхідні зміни.
12. Обґрунтування щодо вигод, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та /або вигоди не можуть бути кількісно визначені
 
Прийняття запропонованого регуляторного акта сприятиме:
- належному формуванню балансу інтересів суб'єктів господарювання, членів територіальної громади, органів місцевого самоврядування та податкових органів;
- умовам для легалізації діяльності суб'єктів господарювання та найманих працівників;
- зміцненню та подальшому розвитку підприємництва.
 
13. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання, які повинні впроваджувати та виконувати їх
 
Уведення в дію цього регуляторного акта дозволить створити сприятливі умови для встановлення балансу інтересів між суб'єктами господарювання, органами місцевого самоврядування та податковим органом, що є учасниками регуляторного процесу відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності».
Запровадження та виконання вимог цього регуляторного акта не залежить від ресурсів органів місцевого самоврядування, а суб’єкти господарювання, які обрали вказаний спосіб оподаткування, будуть сплачувати фіксовані ставки єдиного податку в залежності від групи платників податку, передбачених цим рішенням.
14. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Найбільш вагомими зовнішніми чинниками, що впливатимуть на дію регуляторного акта, будуть зміни:
- чинного законодавства щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для суб’єктів малого підприємництва,
- чисельності платників єдиного податку, від яких залежать надходження до сільського бюджету.
Зазначені чинники мають вплив на результативність дії запровадженого регуляторного акта, тому буде впроваджено постійний моніторинг їх оцінки, за результатами якого до запропонованого регуляторного акта будуть вноситися відповідні зміни з метою усунення негативного впливу чинників.
15. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта
Рішення сільської ради «Про затвердження ставок  єдиного  податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність на
території Баратівської сільської ради» є регуляторним нормативно-правовим актом, обов’язковим до застосування на території  Баратівської сільської ради та терміном дії на довгостроковий період. У разі прийняття нових законодавчих актів або за наслідками аналізу підсумків результативності цього акта будуть вноситися відповідні зміни.
16.Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Прогнозними показниками результативності дії цього рішення сільської ради є:
- стабільна чисельність суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється дія цього рішення;
- незмінність кількості документів, часу, необхідних фізичним особам-підприємцям, на яких поширюються вимоги регуляторного акта, для ведення підприємницької діяльності;
- сталий обсяг надходження до місцевого бюджету коштів, що будуть використовуватися на впровадження програм соціально-економічного та культурного розвитку сільської ради .
17. Обґрунтування строку дії регуляторного акта.
 
  Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений у зв’язку з можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного законодавства, інших необхідних випадках.
 
 Запропонований регуляторний акт вступає в юридичну силу з 01.01.2015 р., як виняток із положень підпункту 12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України.
 
 18. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись   відстеження результативності акта.
 
 Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта буде здійснюватися за наступними показниками:
 Надання інформації щодо кількості суб’єктів господарювання, що сплачують єдиний податок  ОПІ у Снігурівському район
 
 Терміни проведення відстеження результативності акта:
 - базовий – після набрання чинності регуляторного акта, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акту ;
 - повторний - через рік після набрання чинності регуляторним актом;
 - періодичний - один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.
 
 
 
 Секретар  ради                                        Павлік Л.М.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повідомлення  про  оприлюднення  проекту  регуляторного  акта.
 
Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, оприлюднено проект рішення Баратівської сільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб підприємців на території баратівської сільської ради » на  інформаційному стенді сільської ради , інформаційних  дошках населених пунктів сільської ради та на офіційному  сайті Снігурівської районної ради  radasng@gnail.com  з аналізом його регуляторного впливу.
 
З текстом проекту рішення та аналізом регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у приміщенні Баратівської  сільської ради.
 
        Розробник – виконавчий комітет Баратівської  сільської ради.
        Метою прийняття рішення Глеюватської  сільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку на території Глеюватської  сільської ради на 2015 рік» є:
- безумовне виконання норм чинного законодавства.
Згідно норм Податкового кодексу України сільські ради в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.
Відповідно до Кодексу до місцевих податків та зборів належать два податки (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,єдиний податок) та три збори (збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір).
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиний податок та збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності є обов’язковими до встановлення місцевими радами.
 
Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються виконавчим комітетом Баратівської сільської ради протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за поштовою адресою: вул. капітана Агеєнка, 3 Снігурівського району Миколаївської області.
 
Виконавчий  комітет Баратівської сільської  ради
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Нет комментариев. Ваш будет первым!