Рішення від 31 січня 2014 року № 5

4 февраля 2014 - Администратор

   


УКРАЇНА
 
ЦЕНТРАЛЬНА  СІЛЬСЬКА РАДА
СНІГУРІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
 
від   31 січня  2014  року № 5
с.  Центральне
LХ  сесія шостого скликання
 «Про внесення змін та доповнень до Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по  Центральній   сільській раді та затвердження його в новій редакції»
 
 
Заслухавши та обговоривши  рішення «Про внесення змін до Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по Центральній  сільській радіта затвердження його в новій редакції», з метою забезпечення сплати встановлених чинним законодавством  податків і зборів, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо об’єктів нерухомості», керуючись пунктом 24 та 28 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська  рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1.                     Внести зміни та доповнення до Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по  Центральній  сільській раді (додаток 1).
2.                     Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по Центральній  сільській раді в новій редакції (додаток 2).
3.                     Апарату сільської ради забезпечити оприлюднення проекту рішення «Про внесення змін та доповнень до Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по  Центральній  сільській раді та затвердження його в новій редакції» разом з аналізом його регуляторного впливу (додаток 3) для ознайомлення населення сільської ради та суб’єктів господарювання шляхом розміщення його на офіційному сайті   Снігурівської районної ради в мережі Інтернет та  інформаційній дошці сільської ради.
4.                     Вважати таким, що втратило чинність пункт 2 рішення  Центральної  сільської ради від 31.01.2011р., №1 «Про затвердження місцевих податків і зборів » .
5.                     Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.
6.                     Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету,  фінансів, приватизації, торгівельного, побутового , транспортного обслуговування .
 
 
 
 
 
 
Сільський голова                            А.І.Пۥяник.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 1
до  рішення№5 від 31.01.2014 р.
 
Зміни та доповнення до Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по  Центральній  сільській раді
 
До розділу ІІІ.
1) Пункт 3.1. доповнити  словами « в тому числі його частка»
2) у пункті 3.2.:
- підпункт «а» доповнити словами «в тому числі його частка»;
- підпункт «б» доповнити словами «в тому числі їх частки»;
- підпункт «ґ» викласти в слідкуючій редакції «об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які відповідно до закону мають статус багатодітних або  прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об’єкта  на сім’ю, опікуна, піклувальника»;  
- доповнити підпунктом «е» такого змісту:
е) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним таким відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину.
 
До розділу ІV.
пункт 4.1. доповнити  словами «в тому числі його часток»;
пункт 4.2  після слова «нерухомості» доповнити словами «в тому числі його часток»;
пункт 4.3 після слова «нерухомості» доповнити словами «в тому числі його часток», а слова «площі об’єкта» замінити словами «площі кожного об’єкта»;
у пункті 4.4 слова «податку кількох об’єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів» замінити словами «податку – фізичної особи більше одного об’єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків), база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної житлової площа таких об’єктів з урахуванням норм пункту 5.1. розділу V».
 
До розділу V.
у пункті 5.1 слова «об’єкта житлової нерухомості, що перебуває» замінити словами «об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають»;
у підпункті «а» слово квартири замінити словами «квартири/квартир незалежно від їх кількості»;
у підпункті «б» слово «будинку» замінити словами «будинку/будинків незалежно від їх кількості»;
доповнити підпунктом «в» слідуючого змісту:
в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 370 кв.метрів»
у зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;
абзац п’ятий викласти в такій редакції: «Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий(звітний) період (рік);
доповнити абзацом шостим такого змісту «Пільги із сплати податку не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності)»
Доповнити пунктом 5.2. такого змісту
5.2.             Сільська рада може встановлювати додаткові пільги з податку, що сплачується на її території з об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).
 
До розділу VI.
Пункт 6.1. викласти в слідуючій редакції:
6.1. Ставки податку встановлюються за рішенням сільської ради  у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування";
Доповнити пунктами 6.2 і 6.3 такого змісту:
6.2 . Ставки податку  встановлюються в таких розмірах:
 а) 0.1 відсоток - для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;
 б) 2,7 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів;
 в) 1 відсоток - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв. метрів;
 г) 2,7 відсотка - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв. метрів.
 
 
До розділу VIII.
Пункт 8.1. викласти в такій редакції:
8.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості у такому порядку:
а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" пункту 5.1 розділу V, та відповідної ставки податку;
б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" пункту 5.1 розділу V, та відповідної ставки податку;
в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" 5.1 розділу V, та відповідної ставки податку;
г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги житлової площі кожного з об’єктів житлової нерухомості";
у пункті 8.2:
 абзац перший викласти в такій редакції:
Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з пунктом 8.1 розділу VІІІ цього Положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком);
доповнити абзацами третім та четвертим такого змісту:
«Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів»;
Пункт 8.3. викласти в такій редакції:
8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
- об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
- розміру житлової площі об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
- права на користування пільгою із сплати податку;
- розміру ставки податку;
- нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення";
в абзаці першому пункту.8.5 слова і цифру "до 1 лютого" замінити словами і цифрами "до 20 лютого";
пункт 8.6 виключити.
 
До розділу X.
Пункт 10.1 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській місцевості через каси сільських рад за квитанцією про прийняття податків і зборів».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток  2
до рішення Центральної   
сільської ради
від 31.01.2014  р., №5
 
Положення про податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки
по Центральній  сільській раді
І. Загальні положення.
1.1.             Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі-Положення) розроблено на основі Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2.             Це Положення є обов’язковим до виконання.
ІІ. Платники податку
2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.
2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
ІІІ. Об’єкт оподаткування
3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості, в тому числі його частка.
3.2. Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності), в тому числі його частка;
б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі його частка;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного платника податку;
ґ); об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які відповідно до закону мають статус багатодітних або  прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об’єкта  на сім’ю, опікуна, піклувальника;  
е) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним таким відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину
д) гуртожитки.
ІV. База оподаткування
4.1. Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його часток.
4.2. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, в тому числі його часток. які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.
4.3. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, в тому числі його часток.що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі кожного  об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.
4.4. У разі наявності у платника податку- фізичної особи більше одного  об’єкта оподаткування , в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків).
V. Пільги із сплати податку
5.1. База оподаткування об’єкта/обєктів житлової нерухомості, в тому числі його часток, що перебувають  у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 250 кв. метрів;
в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 370 кв.метрів;
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).
Пільги із сплати податку не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності
5.2. Сільська рада може встановлювати додаткові пільги з податку, що сплачується на її території з об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).
VI .Ставки податку
6.1. Ставки податку встановлюються за рішенням сільської  ради  у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.
6.2.Ставки податку  встановлюються в таких розмірах:
 а) 0.1  відсоток - для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;
 б) 2,7 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів;
 в) 1 відсоток - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв. метрів;
 г) 2,7 відсотка - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв. метрів.
VII. Податковий період
7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
VIII. Порядок обчислення суми податку
8.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості у такому порядку:
а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" пункту 5.1 розділу V, та відповідної ставки податку;
б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" пункту 5.1 розділу V, та відповідної ставки податку;
в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" 5.1 розділу V, та відповідної ставки податку;
г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги житлової площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.
8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з пунктом 8.1 розділу VІІІ цього Положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).
Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об’єкт.
8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
- об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
- розміру житлової площі об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
- права на користування пільгою із сплати податку;
- розміру ставки податку;
- нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення
8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані до 15 квітня року, в якому набрала чинності ця стаття, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України0.
8.5. Платники податку -юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня  звітного року і до 20 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.
8.6. У разі набуття права власності на об’єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об’єкт.
IX. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком
9.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності.
9.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
X. Порядок сплати податку
10.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до сільського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській місцевості через каси сільських рад за квитанцією про прийняття податків і зборів
 
 
XI. Строки сплати податку
11.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
 
                          
Додаток  3
до рішення  Центральної  
сільської ради
від  31.01.2014 р., № 5
 
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення  Центральної  сільської ради «Про прийняття проекту рішення  «Про внесення змін та доповнень до Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по   Центральній  сільській раді»
1. Визначення і аналіз проблеми, які передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.
Цей регуляторний акт забезпечує застосування нових ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по   Центральній сільській раді та зумовлює надходження додаткових коштів до сільського бюджету.
2. Цілі державного регулювання:
Цілями регуляторного акту є:
введення в дію нових ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у відповідності до чинного законодавства;
направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку сільської ради.
3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.
Альтернативного способу досягнення встановлених цілей не має.
4.Механізм реалізації мети.
Запровадження регуляторного акта дозволить максимізувати корисність ресурсного потенціалу територіальної громади.
5. Обгрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі затвердження запропонованого регуляторного акта і оцінка можливості проведення і виконання вимог регуляторного акта.
Застосування нових ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки забезпечить збільшення надходжень до сільського бюджету та дозволить направляти додаткові кошти на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери.
6. Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акта.
Регулювання вливає на базові сфери: інтереси громади , інтереси держави, органу місцевого самоврядування.
7. Обгрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта.
Пропонується встановити необмежений строк дії запропонованого регуляторного акта, що співвідноситься з цілями його прийняття. Зміни до регуляторного акта вноситимуться у разі потреби або за результатами звіту про відстеження його результативності та у разі внесення змін до чинного законодавства.
 
8. Визначення показників результативності регуляторного акта.
Показниками результативності запропонованого проекту рішення сільської ради є збільшення надходжень до бюджету.
9. Визначення способів, за допомогою яких здійснюється відстеження результативності регуляторного акта у разі його ухвалення.
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися сільською радою  на підставі бухгалтерських даних виходячи із зазначених показників результативності.
Базове відстеження результативності регуляторного акта проводиться через місяць після  набрання ним чинності.
Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводиться через рік з дня набрання ним чинності.
Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються раз на три роки починаючи з дня закінчення заходів повторного відстеження результативності регуляторного акта.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Довідка-узгодження
проекту рішення   Центральної сільської ради
 
Про прийняття проекту рішення «Про внесення змін та доповнень до Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по Центральній  сільській раді».
 
 
 
Секретар сільської ради:                                             М.М.Сорока.
 
Голова постійної комісії                                              Л.В.Прокопенко
Секретар постійної комісії
депутат сільської ради  :                                         А.П.Мазурик .
 

Нет комментариев. Ваш будет первым!