Рішення від 26 лютого 2013 року №4

28 февраля 2013 - Администратор

 

У К Р А Ї Н А
НОВОКИЇВСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА
СНІГУРІВСЬКОГО     РАЙОНУ      МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ  № 4    
                                                                                                                                                                                                                                                      ХУІІ позачергова сесії 6 скликання
Від    26 лютого   2013  року                                                                                                                                                                                                           с.Новокиївка
                              
Про    прийняття    проекту      рішення
«  Про затвердження Положення про
 оренду майна комунальної власності
 Новокиївської сільської ради»
 
 Відповідно до частини першої статті 26 та частини п'ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», враховуючи рішення сільської ради від 12.12.2012 року  № 4 Про затвердження плану діяльності Новокиївської  сільської ради   з підготовки регуляторних актів  на 2013 рік  з метою врегулювання організаційно-правових відносин, пов’язаних з орендою майна комунальної власності Новокиївської сільської ради, забезпечення ефективного використання комунального майна шляхом надання його в оренду, сільська рада
 
                                                                                         ВИРІШИЛА:
        1.Прийняти проект рішення « Про затвердження Положення про оренду майна комунальної власності                                      Новокиївської сільської ради  »
         2.Оприлюдненити проекту рішення «Про затвердження Положення про
 оренду майна комунальної власності  Новокиївської сільської ради  »  з метою одержання зауважень і пропозицій від населення сільської ради, шляхом розміщення його  в мережі Інтернет на сайті Снігурівської райдержадміністрації та інформаційній дошці в приміщенні сільської ради.
      3. Контроль за виконання цього рішення  покласти на постійну комісію сільської ради з питань  планування бюджету , фінансів, приватизації та власності, депутатської діяльності  та  етики .
  
                                                  Сільський голова:                                      В.І.Медведенко.
 
       ПРОЕКТ РІШЕННЯ НОВОКИЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
 
«Про затвердження Положення про оренду майна комунальної власності Новокиївської сільської ради»
 
           Відповідно до частини першої статті 26 та частини п'ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», враховуючи рішення сільської ради від 12.12.2012 року  № 4 Про затвердження плану
діяльності Новокиївської  сільської ради   з підготовки регуляторних актів  на 2013 рік  з метою врегулювання організаційно-правових відносин, пов’язаних з орендою майна комунальної власності Новокиївської сільської ради, забезпечення ефективного використання комунального майна шляхом надання його в оренду, сільська рада
 
                                                 ВИРІШИЛА:
 
1.       Затвердити Положення про оренду майна комунальної власності Новокиївської сільської ради  (далі – Положення), що додається.
 
2.       При передачі в оренду майна комунальної власності Новокиївської сільської ради керуватись цим Положенням.
 
 
3.       Визнати таким, що втратило чинність, рішення сільської ради від 25.05.2007 року № 2 «Про затвердження Положення про оренду об’єктів комунальної власності Новокиївської сільської ради».
 
4.       Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
                     комісію сільської ради з питань планування бюджету , фінансів,
                    приватизації та власності, депутатської діяльності  та  етики
 
          Сільський голова                                   В.І. Медведенко 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про оренду майна комунальної власності Новокиївської сільської ради
Розділ 1. Загальні положення
           1.1. Положення про оренду майна комунальної власності Новокиївської  сільської ради розроблене відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна» та інших законодавчих та нормативних актів, з метою врегулювання та деталізації відносин, пов’язаних з передачею об’єктів комунальної власності Новокиївської сільської ради в оренду.
             1.2. Положення регулює організаційно-правові відносини, пов’язані з орендою об’єктів комунальної власності Новокиївської сільської ради (далі – комунальне майно), забезпечує ефективне використання комунального майна шляхом надання його в оренду, визначає процедуру проведення конкурсу на право укладання договору оренди комунального майна, забезпечує створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду комунального майна, здійснення поліпшень комунального майна.
            1.3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
            оренда – засноване на договорі строкове платне користування комунальним майном, яке необхідне орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності;
            майно комунальної власності Новокиївської сільської ради (комунальне майно) – майно, що належить на правах власності Новокиївської сільської ради;
            об’єкти оренди – комунальне майно, що перебуває на балансі Новокиївської сільської ради;
            нерухоме майно – об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення;
            окреме індивідуально визначене майно – інвентарний об’єкт або група інвентарних об’єктів, у тому числі малі архітектурні форми, інше окреме майно - машинне устаткування та інші облікові одиниці основних засобів, необоротні матеріальні активи;
            орган, уповноважений управляти майном, – Новокиївська сільска рада;
            Інші терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значенні, наведеному в актах законодавства, що регулюють питання правового режиму власності відповідного майна та питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.
            1.4. Орендодавцем комунального майна є Новокиївська сільська рада.
            1.5. Орендарями комунального майна можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, установи, організації, їх структурні підрозділи, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.
            Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладання договору зобов’язана зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності.
            Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна і не використовуватиме його для здійснення підприємницької діяльності, не зобов’язана реєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності.
            Особливості оренди комунального майна для здійснення підприємницької та іншої діяльності громадянами та юридичними особами іноземних держав та особами без громадянства визначаються законодавством України.
            1.6. Ініціатива щодо оренди комунального майна може виходити від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями, також пропозиція може надходити від орендодавця, зазначених в цьму Положенні.
            1.7. Передача в оренду майна може здійснюватися лише за умови урахування правового режиму окремого майна, наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном.
            1.8. Передача в оренду комунального майна здійснюється відповідно до вимог законодавчих актів та цього Положення.
Розділ 2. Порядок укладення, внесення змін та розірвання договорів оренди майна
комунальної власності  Новокиївської сільської ради
2.1. Вивчення попиту на об’єкт оренди
            2.1.1. Орендодавець протягом 15 днів після дати її реєстрації розміщує в офіційному друкованому засобі масової інформації та на веб – сайті Снігурівської районної ради оголошення про намір передати майно в оренду.
            2.1.1. Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення орендодавець приймає додаткові заяви про оренду відповідного майна.
            Протягом 3-х робочих днів орендодавець ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди.
            2.1.3. У разі, якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться, і договір оренди укладається із заявником. У разі надходження двох і більше заяв оголошується конкурс на право оренди.
            2.1.4. Оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір оренди укладається без проведення конкурсу у випадках, передбачених Законом України «Про оренду державного та комунального майна».
2.2. Порядок укладення договорів оренди
            2.3.1. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту договору.
                2.3.2. Орендодавець не пізніше 30 днів з моменту прийняття рішення про укладання договору оренди, готує договір оренди з додатками.
2.3.3. Орган, уповноважений управляти майном, протягом 15 днів з дня отримання договору оренди з додатками, розглядає зазначені документи, у разі відсутності зауважень підписує договір оренди та один екземпляр договору залишає собі.
                2.3.4. Орган, уповноважений управляти майном, може відмовити у підписанні  договору оренди у разі, коли:
                договір оренди наданий з неповним пакетом документів до нього, а також за наявності у договорі та зазначених документах суперечностей;
                договір оренди не відповідає Типовому договору оренди нерухомого майна;
                на об’єкт оренди відповідно до законодавства встановлено заборону на його передачу в оренду.
2.3. Порядок розірвання, внесення змін та доповнень до договорів оренди
            2.3.1. Зміни та доповнення до договору оренди вносяться сторонами у порядку, передбаченому законодавством України. Зазначені дії оформляються додатковим договором, який є невід'ємною частиною договору оренди.
            2.3.2.Орендарі, маючи намір продовжити строк дії договору оренди, за 30 днів до закінчення строку дії договору оренди письмово повідомляє про це орган, уповноважений управляти майном, та надає акт звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах. У письмовому повідомленні обов’язково зазначається строк, на який планується продовжити дію договору оренди.
                Орган, уповноважений управляти майном, протягом 15 днів розглядає документи, надані орендарем, та письмово повідомляє його про обставини, які відповідно до вимог законодавства унеможливлюють продовження строку дії договору оренди на зазначений строк.
                2.3.3.  У разі якщо, орендодавець має намір використовувати комунальне майно, яке передано в оренду, для власних потреб, а саме для забезпечення інтересів Новокиївської сільської ради, він повинен письмово попередити про це орендаря не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії договору.
           
2.4. Передача орендованого майна в суборенду
            2.4.1. Орендар має право передати в суборенду нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно, попередньо погодивши такі дії з орендодавцем, якщо інше не встановлено договором оренди або вимогами законодавства. При цьому строк надання майна у суборенду не може перевищувати строку дії договору оренди.
            2.4.2. Плата за суборенду майна, яку отримує орендар, не повинна перевищувати орендної плати орендаря за майно, що передається в суборенду.
            Порядок використання плати за суборенду майна визначається розділом 5.5 цього Порядку.
            2.4.3. До договору суборенди застосовуються положення про договір оренди.
Розділ 3. Оцінка майна комунальної власності територіальної громади Новокиївської сільської ради, яке пропонується до передачі в оренду або перебуває в оренди
            3.1. Оцінка об’єкта оренди передує укладанню договору оренди.
            3.2. Оцінка об’єкта оренди надається орендарем відповідному орендодавцю в установлених чинним законодавством випадках після ухвалення рішення за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди, крім випадків оголошення конкурсу.
               3.3. Незалежна оцінка майна, що пропонується до передачі в оренду або перебуває в оренді, проводиться відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав, професійної оціночної діяльності та Методики оцінки об'єктів оренди, затвердженої Кабінетом Міністрів України, з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.
            3.4. У разі якщо на момент продовження  дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) договору оренди проводиться оцінка об’єкта.
            3.5. У разі якщо за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди надійшло дві і більше заяв, орендодавець ухвалює рішення про передачу об’єкта оренди за конкурсом, переможець конкурсу протягом п’яти днів з дня укладання договору оренди зобов’язаний компенсувати витрати на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди та її рецензування особі, яка понесла зазначені витрати.
Розділ 4. Організація та проведення конкурсу на право оренди комунальної власності Новокиївської сільської ради 
4.1. Оголошення конкурсу
 
            4.1.1. Конкурс оголошується у разі, якщо за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди надійшло дві і більше заяв.
            Конкурс оголошується у разі оренди нерухомого майна, загальна площа якого перевищує 200 кв. м.           
            4.1.2. Оголошення про конкурс на право оренди комунального майна публікується у друкованому засобі масової інформації.
            Оголошення публікується не пізніш як за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:
            інформація про об'єкт (назва, місцезнаходження);
            умови конкурсу;
            дата, час і місце проведення конкурсу;
            кінцевий строк прийняття пропозицій учасників конкурсу (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу).
            4.1.3. Одночасно всі особи, які подали заяви про оренду до оголошення конкурсу, письмово повідомляються організатором конкурсу про проведення конкурсу і необхідність подання заяви на участь у конкурсі та пакета документів відповідно до вимог конкурсу.
4.2. Умови конкурсу
            4.2.1. Умовами конкурсу є:
            розмір орендної плати;
            ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням;
            дотримання вимог експлуатації об'єкта;
            компенсація переможцем конкурсу     витрат на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди, її рецензування та на публікації оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних засобів масової інформації;
            строк оренди;
            сплата завдатку у розмірі місячної орендної плати протягом п’яти банківських днів з дати укладання договору оренди;
            своєчасна і у повному обсязі сплата орендної плати;
            забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, утримання майна в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримання орендованого майна у належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснення заходів протипожежної безпеки;
            страхування орендованого майна протягом місяця після укладання договору оренди не менше, ніж на його вартість за звітом про незалежну оцінку на користь орендодавця у порядку, визначеному законодавством. Постійне поновлення договору страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим;
            укладання договору оренди відповідно до Типового договору оренди відповідного майна комунальної власності Новокиївської сільської ради (додаток 1 або 2 до Положення).
            Іншими умовами конкурсу залежно від специфіки об'єкта оренди можуть бути:
здійснення певних видів ремонтних робіт;
            ужиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;
            створення безпечних та нешкідливих умов праці;
            дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення;
            інші умови, з урахуванням пропозицій постійних комісій сільської ради.
            4.2.2. Основним критерієм визначення переможця конкурсу є забезпечення виконання всіх умов конкурсу та максимальний розмір орендної плати.
            Стартовий розмір орендної плати при проведенні конкурсу на право оренди комунального майна розраховується відповідно до розділу 5 цього Положення.
            4.2.3. Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
            заяву на участь у конкурсі (додаток 4 до Положення);
            проект договору оренди, завізований учасником конкурсу та завірений печаткою (за наявності), що відповідає Типовому договору оренди відповідного майна комунальної власності Новокиївської сільської ради (додаток 1 або 2 до Положення);
            відомості про учасника конкурсу:
            а) для учасників, які є юридичними особами:
            документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
            виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, видану відповідним органом не пізніш як за місяць до дати подання заяви на участь у конкурсі;
            завірені в установленому порядку копії: установчих документів; довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; довідки про реєстрацію особи як платника податків; свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (за наявності такого); звіту про фінансові результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за попередній рік (не надається у разі подання заяви на участь у конкурсі юридичною особою, яка здійснила державну реєстрацію у поточному році);
            б) для учасників, які є фізичними особами-підприємцями:
            виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, видану відповідним органом не пізніш як за місяць до дати подання заяви на участь у конкурсі;
            завірені в установленому порядку копії: довідки про взяття на облік платника податків; свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (за наявності такого); паспорта (стор. 1,2,11); декларації про доходи за попередній рік (не надається у разі подання заяви на участь у конкурсі фізичною особою-підприємцем, яка здійснила державну реєстрацію у поточному році);
            в) для учасників, які є фізичними особами:
            завірені в установленому порядку копії: паспорта (стор. 1,2,11); ідентифікаційного коду особи; декларації про доходи за попередній рік;
            4.2.4. Умови конкурсу не можуть бути змінені після публікації оголошення про проведення конкурсу.
            4.2.5. Об’єкт оренди не може бути знятий з конкурсу після публікації у друкованих засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, крім випадків (за рішенням організатора конкурсу), коли:
            встановлено факт знищення об’єкта оренди;
            на об’єкт оренди після публікації в друкованих засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу законодавством встановлено заборону на його передачу в оренду;
            орендодавець прийняв рішення про зняття об’єкта оренди з конкурсу.
4.3. Конкурсна комісія
            4.3.1. При проведенні конкурсу на право оренди комунального майна утворюється комісія у кількості 4 осіб (3 особи, які мають право голосу, та секретар без права голосу). Склад комісії затверджується розпорядженням сільського голови. До складу конкурсної комісії входять представники апарату сільської ради та депутати сільської ради.
            4.3.2. Основними завданнями та функціями комісії є:
            розробка та затвердження умов та строку проведення конкурсу;
            розгляд матеріалів і пропозицій учасників конкурсу;
            визначення переможця конкурсу;
            складання протоколів.
            4.3.3. Під час своєї роботи комісія має право звертатися за консультаціями до фахівців структурних підрозділів Снігурівської державної адміністрації, Снігурівської районної ради та інших.
            4.3.4. Комісія розпочинає роботу з моменту прийняття рішення про її створення.
            4.3.5. Керує діяльністю комісії та організовує її роботу голова комісії, який призначається з числа представників організатора конкурсу. Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях та організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії. Голова комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.
            4.3.6. Засідання комісії є закритими. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.
            Члени комісії та відповідальні працівники організатора конкурсу, які забезпечують проведення конкурсу, в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення:
            інформації про учасників конкурсу, їх кількість та їх конкурсні пропозиції (до визначення переможця);
            інформації яка міститься в документах, наданих учасниками конкурсу;
            інформації про режим роботи та склад конкурсної комісії.
            4.3.7. Засідання комісії є правомочними за умови участі в них не менше 2 осіб, які мають право голосу.
4.4. Процедура проведення конкурсу
            4.4.1. Конкурс проводиться в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов'язаннями учасника конкурсу.
            4.4.2. Учасники, які не з'явилися та не направили на конкурс своїх  представників, вважаються такими, що вибули з конкурсу.
            4.4.3. Заява про участь у конкурсі, відомості про учасника конкурсу та конкурсна пропозиція (проект договору оренди) надаються організатору конкурсу, який відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції. Конкурсна пропозиція надається у конверті з написом "На конкурс", який скріплений підписом та печаткою учасника конкурсу (у разі наявності). До дати проведення конкурсу всі документи, надані учасником конкурсу, зберігаються у голови комісії.
            Пакети документів, надані учасниками конкурсу, розглядаються на засіданні конкурсної комісії, після їх розгляду конкурсна комісія своїм рішенням визначає учасників конкурсу, пакет документів яких відповідає вимогам конкурсу та які допущені до подальшої процедури проведення конкурсу.
Конкурсна пропозиція, подана в конверті, не оформленому належним чином або розкритому (розпечатаному) конверті, та відомості про учасника конкурсу, які надані не в повному обсязі та містять суперечності, визнаються рішенням конкурсної комісії як такі, що не відповідають вимогам конкурсу та  повертаються секретарем комісії учаснику конкурсу.
Конверти з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії у присутності конкурсантів, які письмово підтверджують, що конверти були неушкоджені
            4.4.4. Комісія своїм рішенням визначає переможця більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.
            4.4.5. Після закінчення засідання конкурсної комісії складається протокол, у якому зазначаються:
            відомості про учасників конкурсу;
            рішення  про допущення учасників конкурсу до подальшої процедури конкурсу;
            пропозиції і зобов'язання учасників;
            обґрунтування рішення про визначення переможця.
            Протокол підписується всіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії, які мають право голосу і протягом 5 робочих днів після  його підписання затверджується головою конкурсної комісії та залишається в організатора конкурсу.
            4.4.6. Діяльність комісії припиняється з моменту затвердження головою комісії протоколу про результати конкурсу.
            4.4.7. Організатор конкурсу письмово повідомляє про результати конкурсу всіх учасників і публікує їх у друкованих засобах масової інформації, у яких було розміщено оголошення про конкурс.
Розділ 5. Методика розрахунку і порядку використання плати за оренду майна комунальної власності Новокиївської сільської ради
5.1. Загальні положення
            5.1.1. Орендна плата є платежами у формах, визначених законодавством України, які вносить орендар орендодавцеві незалежно від наслідків своєї діяльності.
            5.1.2. Розмір орендної плати розраховуються відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна комунальної власності Новокиївської  сільської ради (далі – Методика) та встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.
            Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.
            5.1.3. У разі, якщо орендна плата була визначена за результатами конкурсу і перевищує стартову на конкурсну надбавку, у випадках перерахування орендної плати в зв’язку зі зміною Методики її розрахунку та/або за результатами нової оцінки, новий розмір орендної плати визначається шляхом збільшення суми, визначеної за Методикою розрахунку на конкурсну надбавку, скореговану  на індекс інфляції за період оренди.
            5.1.4. Орендна плата розраховується у такій послідовності:
            визначається розмір річної орендної плати;
            на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший/базовий місяць оренди, яка фіксується у договорі оренди;
            з урахуванням розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди.
            5.1.5. Якщо строк орендної плати менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати – погодинна орендна плата.
            5.1.6. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць. Якщо індекс інфляції у будь-якому місяці становить менше 1, вважати його рівним 1.
            5.1.7. Наднормативна сума орендної плати, що надійшла орендодавцю підлягає в установленому порядку поверненню орендарю або орендодавцю у 5-денний строк від дня одержання його письмової заяви або заліку в рахунок наступних платежів.
            5.1.8. Незалежна оцінка вартості об’єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дня її проведення, якщо інший строк не передбачено у звіті з незалежної оцінки.
5.2. Розрахунок плати при оренді окремого індивідуально визначеного майна
            5.2.1. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, встановлюється за згодою сторін, але не менше як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, - не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.
5.3. Розрахунок плати при оренді нерухомого майна
            5.3.1. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 5.4.6 цього Положення), розмір річної орендної плати визначається за формулою:
                                                           Опл = Вп х Сор х Кпр,
            де Вп – вартість орендованого майна, визначення шляхом проведення незалежної оцінки, грн.; Сор – орендна ставка, визначена згідно з пунктом 5.7 цього Положення; Кпр – коефіцієнт бізнес-привабливості, визначений згідної з пунктом 5.8 цього Положення.
            5.3.2. Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:
                                                           Вп = Вб : Пб х Пп,
            де Вп – вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.; Вб – вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена незалежним шляхом, грн.; Пп – площа орендованого приміщення, кв.м; Пб – площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв. метрів.
 
            5.3.3. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладання договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:
                                                                                Опл.
                                                           Опл.міс. =  ‑‑‑‑‑‑   х Іп.р. х Ім,
                                                                                 12
            де Опл – річна орендна плата, визначена відповідно до пункту 5.4.1. цього Положення, грн., Іп.р. – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної оцінки до дати укладання договору оренди або перегляду розміру орендної плати; Ім – індекс інфляції за перший місяць оренди.
            5.3.4. Орендар, який претендує на зменшену ставку орендної плати як суб’єкт малого підприємництва, що проводить виробничу діяльність в орендованих приміщеннях, мусить надати орендодавцеві копію звіту про фінансові результати за останній повний календарний рік. Якщо орендар існує як суб’єкт підприємництва менше року, то може бути надано його останній квартальний звіт.
            5.3.5. У разі використання орендарем нерухомого майна об’єкта оренди за кількома цільовими призначеннями для визначення орендної плати можуть використовуватися такі підходи:
            зонування об’єкта оренди (визначення площі для здійснення кожного з видів діяльності орендаря) з подальшим застосуванням для кожної зони відповідних орендних ставок і фіксуванням площ-зон у договорі оренди;
при використанні однієї і тієї ж самої площі для різних цілей може враховуватися внесок кожного виду діяльності до річної виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
            при періодичному (сезонному) використанні однієї ї тієї ж самої площі для різних видів діяльності може враховуватися структура напрямів використання майна у часі.
            5.3.6. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 (одну) гривню.
            5.3.7. У разі передачі в оренду приміщень комунальної власності територіальної громади Новокиївська сільської ради, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, а також інвалідам з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування коефіцієнти бізнес-привабливості, визначені згідно з пунктом 5.8. цього Положення, не застосовуються.
5.4. Строк сплати та використання плати за оренду майна комунальної власності Новокиївської сільської ради
            5.4.1. Строки внесення орендної плати та відповідальність за їх порушення визначаються у договорі оренди.
            5.4.2. У договорах оренди рекомендується встановлювати, що сплата орендних платежів має проводитися щомісяця, але не пізніше 20 числа поточного місяця.
            У разі якщо орендна плата за договором оренди становить 1 (одну) гривню на рік, сплата орендних платежів має проводитися не пізніше 20 грудня поточного року.
            5.4.3. Орендар самостійно перераховує відповідні відсотки орендних платежів до бюджету сільської ради.
            5.4.4. Платіжні документи на перерахування до бюджету сільської ради орендних платежів подаються платниками установам банку до настання строку платежу.
            5.4.5. У разі несвоєчасного внесення орендної плати орендар окремо від орендної плати сплачує штрафні санкції. Розмір штрафних санкцій визначається договором та чинним законодавством.
            5.4.6. Якщо орендар не сплатив орендну плату протягом 3-х місяців, орендодавець зобов’язаний порушити питання про розірвання договору оренди.
            5.4.7. Стягнення заборгованості з орендної плати проводиться у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса або в судовому порядку.
 
5.5. Плата за суборенду комунального майна
 
            5.5.1. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного комунального майна розраховується у порядку, визначеному підрозділами 5.2 та 5.3 цього Положення.
            5.5.2. Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.
            5.5.3. Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.
            5.5.4. Різниця між нарахованою платою за суборенду і тією її частиною, яку отримує орендар, спрямовується до районного бюджету.
            5.5.5. Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
            5.5.6. Контроль за визначенням розміру плати за суборенду та спрямування її (в частині, що перевищує суму орендної плати за майно, яке передається в суборенду) до бюджету сільської ради покладається на орендодавця.
 
5.6. Витрати на утримання майна, що передано в оренду
            5.6.1. До плати за оренду майна не включаються витрати на утримання орендованого майна (комунальні послуги, компенсація в установлених чинним законодавством випадках витрат орендодавця зі сплати земельного податку тощо).
            5.6.2. Витрати на утримання орендованого майна компенсуються орендарем орендодавцю, а плата за послуги, які надає орендодавець орендареві, сплачується орендодавцеві за окремою угодою, яку укладають орендар з орендодавцем орендованого майна.
            5.6.3. Витрати на утримання майна, що здане в оренду одночасно кільком орендарям, та прибудинкової території розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної орендарями загальної площі.
            5.6.4. До складу витрат на утримання нерухомого майна можуть входити амортизаційні відрахування  на основні засоби, які використовуються на відновлення об’єкта оренди, але не амортизаційні відрахування на сам об’єкт оренди. Амортизаційні відрахування на орендоване майно нараховуються відповідно до вимог чинного законодавства.
            Витрати на утримання майна (за водопостачання, опалення тощо) сплачуються орендарем відповідним постачальникам за окремими договорами або орендодавцю у порядку, визначеному договором оренди.
 
5.7. Орендні ставки за використання нерухомого майна комунальної власності Новокиївської сільської ради
Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням 
Орендна ставка, відсоток
 
1. Розміщення:
 
казино, інших гральних закладів, гральних автоматів, комп'ютерних клубів та інтернет-кафе  
100
2. Розміщення:
виробників реклами 
25
3. Розміщення: 
 
салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів 
25
торговельних об'єктів з продажу автомобілів 
50
зовнішньої реклами на будівлях і спорудах 
25
4. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності 
25
5. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об'єктів нерухомості 
25
6. Розміщення: 
 
майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів 
20
суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики 
20
розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець 
20
суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування  
40
- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства 
20
- тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення 
20
7. Розміщення: 
 
крамниць-складів, магазинів-складів 
18
торговельних об'єктів з продажу: 
 
- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів 
20
- промислових товарів, що були у використанні 
18
- автотоварів 
18
- відео- та аудіопродукції 
18
8. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять з різних видів спорту 
17
9. Розміщення: суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей 
 
15
кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи 
20
ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини 
15
офісних приміщень 
15
антен 
50
суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів 
15
10. Розміщення: 
 
складів 
12
суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур'єрська служба) 
12
11. Розміщення: 
 
ветеринарних аптек 
10
шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів 
10
торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами 
10
суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи 
30
12. Розміщення: 
 
кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи 
8
аптек, що реалізують готові ліки 
8
торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи 
8
13. Розміщення: 
 
торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів 
7
ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів 
7
14. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні 
7
15. Розміщення: 
 
їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи 
8
фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи 
6
об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку 
6
суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень 
30
торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів 
10
16. Розміщення: 
 
державних та комунальних закладів охорони здоров'я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів
5
торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою 
5
суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення
10
17. Розміщення: 
 
їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах
4
громадських вбиралень 
4
18. Розміщення: 
 
аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами 
3
суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги 
5
19. Розміщення: 
 
закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів 
1
державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів 
1
бюджетних організацій, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, а також інвалідів з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування у приміщеннях, частинах будівель і споруд підприємств спільної власності територіальних громад Снігурівського району.
1
20. Розміщення транспортних підприємств з перевезення:
пасажирів 
 
30
вантажів 
30
21. Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить: 
 
не більш як 50 кв. метрів 
3
понад 50 кв. метрів 
10
22. Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить: 
 
не більш як 100 кв. метрів 
1
понад 100 кв. метрів 
10
29. Інше використання нерухомого майна 
15
 
5.8. Коефіцієнти бізнес-привабливості
Зона
Коефіцієнт бізнес-привабливості, Кпр
Частина населених пунктів сільської ради, обмежених вулицями
1.1.
В центрі сіл
2
1.2.
Інші території населених пунктів
1,0
2.
Розташування операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до мережі Інтернет  (незалежно від місця розташування на території сільської ради та Снігурівського району)
3
 
 
 
 
Розділ 6. Порядок здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна
 
            6.1. Невід’ємні поліпшення орендованого майна – це здійснені орендарем заходи, спрямовані на покращення фізичного (технічного) стану орендованого майна та (або) його споживчих якостей, відокремлення яких призведе до зменшення його ринкової вартості.
            6.2. Згода на здійснення невід’ємних поліпшень об’єкта оренди надається орендодавцем, за обовязкової наявності письмового погодження.
            6.3. Процедура надання орендарю згоди орендодавця комунального майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна включає такі етапи:
            подання заяви і пакета документів орендарем;
            розгляд заяви і документації орендаря;
            прийняття відповідного рішення.
            6.4. Для розгляду питання про надання згоди орендарю на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого комунального майна орендар подає орендодавцю заяву і такий пакет документів:
            заява орендаря на здійснення невід’ємних поліпшень;
            опис передбачених поліпшень і кошторис витрат на їх проведення;
            припис органів пожежного нагляду, охорони праці;
            довідку орендодавця про вартість об’єкта оренди згідно з даними бухгалтерського обліку на початок поточного року;
            У разі здійснення поліпшень за рахунок амортизаційних відрахувань на орендоване комунальне майно чи коштів, отриманих від відчуження орендованого майна, орендар також подає:
            завірену копію проектно-кошторисної документації, якщо інше не встановлено договором оренди.
            6.5. Орендодавець у 15-денний строк повідомляє заявника листом про результати розгляду його звернення.
            6.6. У здійсненні невід’ємних поліпшень орендованого майна може бути відмовлено у разі, якщо орендарем надано неповний пакет документів, передбачений пунктом 6.4. цього Положення, а також за наявності у документах суперечностей.
            6.7. Після отримання згоди орендар складає графік виконання робіт і подає його орендодавцю.
            6.8. Після здійснення дозволених орендарю невід’ємних поліпшень орендованого майна орендар надає інформацію орендодавцю про завершення виконання робіт з поданням копій, замовником і підрядником - актів приймання виконаний робіт та документів, що підтверджують оплату зазначених робіт.
            6.9. У разі припинення або розірвання договору оренди поліпшення орендованого майна здійснене орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого майна, не завдаючи йому шкоди, є власністю орендаря, а невід’ємні поліпшення – майном комунальної власності Новокиївської сільської ради.
            6.10. Якщо орендар за рахунок власних коштів за згодою орендодавця провів поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, орендодавець не зобов’язаний компенсувати йому зазначені витрати у разі дострокового розірвання договору оренди або закінчення строку його дії. Вартість поліпшень орендованого майна, зроблених орендарем без згоди орендодавця, компенсації не підлягає.
            6.11. Право власності на майно, придбане орендарем за рахунок амортизаційних відрахувань, належить власнику орендованого майна.
____________________________________________________
 
                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Додаток 1
до Положення
 
 
ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОРЕНДИ №                               
нерухомого майна комунальної власності Новокиївської сільської ради
Село________________                                                                  ___________________
                                                                                                               (число, місяць, рік) 
               Ми, що нижче підписалися, _________________________________________,
                                                                                              (повна назва Орендодавця) 
ідентифікаційний код ЄДРПОУ ____________________, місцезнаходження якого: ________________________________________________________________________
                                                                                     (адреса)
(далі - Орендодавець) в особі _______________________________________________, 
                                                                       (посада, прізвище, ім’я, по батькові)          
що діє на підставі _________________________________________, з однієї Сторони,
                                                           (назва документа, № наказу)
та ____________________________________________________________________,
                                                                                (повна назва особи Орендаря) 
ідентифікаційний код ЄДРПОУ ____________________, місцезнаходження якого: ________________________________________________________________________
                                                                            (адреса)
(далі - Орендар) в особі ___________________________________________________,
                                                                            (посада, прізвище, ім’я, по батькові)
що діє на підставі ________________________________________________________,
                                                             (статут, довіреність тощо)
з іншої Сторони, уклали цей Договір про наведене нижче:
 
1. Предмет Договору
 
1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає у строкове платне користування нерухоме майно комунальної власності Новокиївської сільської ради __________________________________________________________________________
                                                                         (повна назва)
(далі - майно) площею ________________ кв.м, розміщене за адресою:_________________
____________________________________________________________________________, на ______________________________________поверсі(ах) ________________ (будинку, приміщення, будівлі) (літера -                ) __________________________________________, вартість якого визначена згідно зі звітом про оцінку на "____"____________ 201___ р. і становить за незалежною оцінкою____________________________ гривень.
1.2. Майно передається в оренду з метою                                       __________________                                                                                                                                   _____________.
1.3. Стан майна на момент укладення договору (потребує / не потребує поточного або капітального чи поточного і капітального ремонту) визначається в акті приймання-передачі Орендаря.
 
2. Умови передачі орендованого майна Орендарю
 
2.1. Орендар вступає у строкове платне користування майном з моменту підписання Сторонами цього Договору та акта приймання-передачі майна.
2.2. Передача майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це майно. Власником майна залишається Новокиївська сільської ради, а Орендар користується ним протягом строку оренди.
2.3. Передача майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною у звіті про незалежну оцінку, складеному за Методикою оцінки. 
2.4. У разі припинення дії цього Договору майно повертається Орендарем Орендодавцю протягом 3-х (трьох) робочих днів з моменту припинення дії Договору.
У цей строк Орендар зобов’язаний звільнити об’єкт оренди та повернути його Орендодавцю. 
Орендар повертає майно Орендодавцю аналогічно до порядку, встановленого при передачі майна Орендарю цим Договором.
Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання Сторонами акта приймання-передачі.
2.5. Обов'язок щодо складання акта приймання-передачі покладається на Орендодавця. 
 
 
 
 
 
3. Орендна плата
 
3.1. Орендна плата визначається на підставі розділу 5 Положення оренди майна комунальної власності територіальної громади Павлівської сільської ради, затвердженого рішенням сільської ради від _________№ ______(далі - Методика розрахунку) і становить без податку на додану вартість за перший місяць оренди - ___________ 201__ р. _________ гривень.
У разі якщо неможливо зробити розрахунок орендної плати за перший місяць оренди (за відсутності інформації про індекс інфляції), викласти цей пункт у такій редакції:
            «3.1. Орендна плата визначається на підставі розділу 5 Положення оренди майна комунальної власності Новокиївської сільської ради, затвердженого рішенням сільської ради від _________№ ______ (далі - Методика розрахунку) і становить без податку на додану вартість за базовий місяць розрахунку (останній місяць, за який є інформація про індекс інфляції) - ___________ 201__ р. _______ _______ гривень.
               Орендна плата за перший місяць оренди - ____________ 201__ р. визначається шляхом  коригування  орендної плати за базовий місяць на індекси інфляції за ________________________________________».
                                    (місяці, роки)
У разі якщо орендна плата визначається згідно з результатами конкурсу на право укладання договорів оренди майна, що є комунальною власністю територіальної громади Павлівської сільської ради , викласти цей пункт у такій редакції:
«3.1. Орендна плата  визначається згідно з результатами конкурсу на право укладання договорів оренди майна, що є власністю територіальної громади, який відбувся __________________ 201___ року і становить без податку на додану вартість за перший місяць оренди - ___________ 201__ р. _________ гривень.»
3.2. Нарахування податку на додану вартість на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством. 
3.3. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць. 
3.4. У разі користування майном протягом неповного календарного місяця (першого та/або останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні користування визначається згідно з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно до днів користування.
3.5. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики її розрахунку, істотної зміни стану об'єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
3.6. Орендна плата перераховується Орендодавцю у повному обсязі щомісяця не пізніше 20 (двадцятого) числа поточного місяця.
3.7. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до бюджету  сільської ради відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, включаючи день оплати.
3.8. У разі якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом не менш як три місяці, Орендар також сплачує штраф у розмірі 20 відсотків від суми заборгованості.
3.9. Наднормативна сума орендної плати, що надійшла до бюджету сільської ради підлягає в установленому порядку поверненню Орендарю у п'ятиденний строк від дня одержання його письмової заяви або заліку в рахунок наступних платежів.
3.10. Зобов'язання Орендаря за сплатою орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку в розмірі не меншому, ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди з урахуванням індексів інфляції.
3.11. У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення майна за актом приймання-передачі включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, враховуючи штрафні санкції.
 
4. Використання амортизаційних відрахувань і відновлення
орендованого майна
 
4.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване майно нараховуються його Орендарем і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.
У разі оренди будівель і споруд викласти цей пункт у такій редакції:
"4.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване майно нараховуються Орендарем і в першочерговому порядку використовуються ним на повне відновлення орендованих основних фондів".
4.2. Поліпшення орендованого майна, здійснене за рахунок амортизаційних відрахувань, є комунальною власністю Новокиївської сільської ради. 
4.3. Відновлення орендованого майна здійснюється орендарем відповідно до пунктів 5.5., 5.8  цього Договору.
4.4. Орендар не вправі проводити заміну, реконструкцію, розширення, технічне переозброєння та інші поліпшення орендованого майна без отримання згоди Орендодавця в установленому чинним законодавством порядку. Здійснене Орендарем поліпшення орендованого майна є комунальною власністю Новокиївської сільської ради.
 
5. Обов'язки Орендаря
 
Орендар зобов'язується: 
5.1. Використовувати орендоване майно відповідно до його призначення та умов цього Договору. 
У разі оренди будівлі або споруди:
5.2. За актом приймання-передачі, який підписується одночасно з цим договором, прийняти орендовану будівлю (споруду) на свій баланс на період оренди. 
5.3. Протягом                                                після підписання Договору внести завдаток, передбачений цим Договором. Завдаток стягується бюджету сільської ради.
Після закінчення основного строку Договору оренди здійснюється перерахування орендної плати за останній місяць (останні місяці) з урахуванням внесеного Орендарем завдатку. У разі порушення Орендарем зобов'язання зі сплати орендної плати він має відшкодувати бюджету сільської ради збитки в сумі, на яку вони перевищують розмір завдатку. Якщо в разі дострокового припинення Договору за згодою Сторін сума сплачених орендних платежів і завдатку перевищить передбачені Договором платежі за період фактичної оренди, то це перевищення розглядається як зайва сума орендної плати (див. пункт 3.9. цього Договору).
5.4. Своєчасно та у повному обсязі сплачувати орендну плату.
5.5. Забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно у належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.
5.6. Забезпечити Орендодавцю доступ на об'єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеному цим Договором.
5.7. У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов'язаних з природною стихією: буревії, землетруси, великі снігопади, ожеледиця тощо надавати своїх працівників для їх попередження та ліквідації наслідків.
5.8. Своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інші види ремонтів орендованого майна. Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого майна.
У разі якщо об'єкт оренди підлягав екологічному аудиту і у звіті про екологічний аудит вказується на певні невідповідності вимогам законодавства та висуваються певні вимоги або надаються рекомендації, до Договору включається пункт 5.9. такого змісту:
            5.9. Протягом _______________ здійснити заходи щодо усунення невідповідностей вимогам чинного законодавства, виявлених екологічним аудитом, відповідно до рекомендацій (вимог), наданих у звіті про екологічний аудит»
5.10. Протягом місяця після укладання цього Договору застрахувати орендоване майно не менше, ніж на його вартість за звітом про незалежну оцінку на користь Орендодавця, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди, у порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю копії страхового полісу та платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.
5.11. Щомісяця до 25 числа надавати Орендодавцеві інформацію про перерахування орендної плати за поточний місяць (копію платіжного доручення з відміткою обслуговуючого банку про перерахування орендної плати). На вимогу Орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах та оформляти відповідні акти звіряння.
5.12. Не передавати орендоване майно в суборенду за домовленістю сторін.
5.13. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві орендоване майно у належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого майна з вини Орендаря. 
           5.14. Укласти з відповідними комунальними підприємствами договори на користування комунальними послугами (вода, каналізація, газ, тепло- та енергопостачання) та проводити розрахунки самостійно за приладами обліку або за нормативними розрахунками.
5.15. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії у приміщеннях згідно із законодавством. 
5.16. У разі зміни рахунка, назви підприємства, номера телефону, юридичної адреси повідомляти про це Орендодавця у тижневий строк. 
5.17. Переглянути розмір орендної плати на вимогу Орендодавця у разі зміни Методики її розрахунку. Зазначені дії оформляються додатковим Договором, який є невід’ємною частиною Договору.
5.18. Провести оцінку об'єкта оренди у разі якщо на момент продовження (поновлення) дії договору оренди остання оцінка об'єкта оренди  була зроблена більш як три роки тому.
                                                               6. Права Орендаря
Орендар має право:
6.1. Використовувати орендоване майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.
6.2. За згодою Орендодавця проводити заміну, реконструкцію, розширення, технічне переозброєння та інші поліпшення орендованого майна, що зумовлює підвищення його вартості. 
7. Обов'язки Орендодавця
Орендодавець зобов'язується:
7.1. Передати Орендарю в оренду майно згідно з цим Договором за актом приймання-передачі майна, який підписується одночасно з цим Договором, а в разі оренди нерухомого майна на строк не менш як три роки - після державної реєстрації Договору. 
7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим майном на умовах цього Договору. 
7.3. У разі здійснення Орендарем невід'ємних поліпшень орендованого майна орендодавець зобов'язаний здійснювати контроль за здійсненням таких поліпшень.
7.4. Порушити питання про розірвання договору оренди, якщо Орендар не сплатив орендну плату протягом 3-х місяців.
8. Права Орендодавця
Орендодавець має право:
8.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання майна, переданого в оренду за цим Договором.
8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання у разі погіршення стану орендованого майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.
8.3. Здійснювати контроль за станом майна шляхом візуального обстеження зі складанням акта обстеження.
9. Відповідальність і вирішення спорів за Договором
9.1. За не виконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. 
9.2. Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за зобов'язаннями Орендодавця.
9.3. Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним та не вирішені шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку.
10. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору
 
10.1. Цей Договір укладено строком на _____________, що діє з "___"_____________ 20__ р. до "___"_____________ 20__ р. включно.
10.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом усього строку цього Договору, у тому числі у випадках, коли після його укладання законодавством установлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов'язань Орендаря щодо орендної плати - до виконання зобов'язань.
10.3. Зміни до умов цього Договору або його розірвання допускаються за взаємної згоди Сторін. Зміни, які пропонується внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою Стороною. 
10.4. У разі відсутності заяви однієї із Сторін про припинення дії цього Договору або зміну його умов протягом одного місяця після закінчення строку його чинності Договір вважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором. Зазначені дії оформляються додатковим договором, який є невід'ємною частиною Договору.
10.5. Реорганізація Орендодавця не є підставою для зміни або припинення чинності цього Договору, і він зберігає свою чинність для правонаступників Орендодавця, за винятком випадку приватизації орендованого майна.
10.6. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:
закінчення строку, на який його було укладено;
приватизації орендованого майна Орендарем;
загибелі орендованого майна;
достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду;
банкрутства Орендаря;
ліквідації Орендодавця або Орендаря - юридичної особи;
відчуження Власником орендованого майна;
у разі смерті Орендаря (якщо Орендарем є фізична особа).
10.7. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого майна, здійснене Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого майна, не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід'ємне поліпшення –  комунальною власністю Новокиївської сільської ради.
10.8. У разі припинення або розірвання цього Договору майно протягом 3 (трьох) робочих днів повертається Орендарем Орендодавцю.
У разі якщо Орендар затримав повернення майна, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження. 
10.9. Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання Сторонами акта приймання-передачі. Обов'язок щодо складання акта приймання-передачі про повернення майна покладається на Орендодавця.
10.10. Якщо Орендар не виконує обов'язки щодо повернення майна, Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплати неустойки у розмірі 20 відсотків від вартості майна з урахуванням індексів інфляції на момент його повернення за користування майном за час прострочення.
Неустойка стягується до  бюджету сільської ради.
10.11. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України. 
10.12. Цей Договір укладено в 2 (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, а саме:
1 – Орендодавцю;
2 – Орендарю.
11. Платіжні та поштові реквізити Сторін
 Орендодавець ____________________________________________________
                          ____________________________________________________ 
 Орендар      ____________________________________________________
              ____________________________________________________
 
12. Додатки
Додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною. До цього Договору додаються:
звіт про незалежну оцінку майна, що передається в оренду;
рецензія звіту про вартість об'єкта оренди;
розрахунок орендної плати;
акт приймання-передачі орендованого майна;
            план розміщення майна;
            витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк,  не менше  трьох років);
            відомості про об'єкт комунальної власністю Новокиївської сільської ради.
 
Орендодавець
Орендар
_________________
__________________
М.П.
М.П.
 

 
Додаток
до Типового договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності Новокиївської сільської ради
 
 
 
РОЗРАХУНОК
плати за перший (базовий) місяць оренди нерухомого майнакомунальної власності
Новокиївської сільської ради
_____________________________________________
(назва підприємства)
 
з/п 
Назва та місцезнаходження об'єкта оренди 
Площа об'єкта оренди (кв.м)
Вартість за експертною оцінкою на "___" ____ 20_ р. 
Застосовані величини 
Орендна плата за перший (базовий)*місяць оренди 
1 кв.м (гривень)
усього об'єкта
(гривень) 
індекс інфляції 
орендна ставка (%) 
коефіцієнт бізнес-при-вабливості
назва місяця (рік)
орендна плата
без ПДВ**
(гривень) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Орендодавець
Орендар
Сільський голова
 
_________________
Директор 
 
__________________
Головний
бухгалтер 
 
_________________
Головний
бухгалтер 
 
__________________
Примітка.
* Якщо на момент розрахунку за перший місяць оренди ще невідомий індекс інфляції, то в таблиці відповідного додатка зазначається орендна плата за останній місяць, щодо якого Держкомстатом повідомлено індекс інфляції (базовий місяць для розрахунку), з наступним коригуванням цього показника на відповідний індекс інфляції, про що під таблицею робиться спеціальний запис.
** Оподаткування орендної плати здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.
 

 
Додаток
до Типового договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності Новокиївської сільської ради 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖУЮ
________________________________________ 
                      (посада керівника
________________________________________ 
                   
_________________ ______________________ 
                    (підпис)  (ініціали та прізвище)
_____ _________________20______ р.
Відомості
про об'єкт комунальної власності Новокиївської сільської ради
_____________________________________________
(назва підприємства)
з/п
Найменування об’єкта
Дата введення в експлуатацію
Інформація про проведення добудови, дообладнання, реконструкції
Вартість здійснених капітальних інвестицій (поліпшень) (гривень)
Первісна (переоцінена) вартість
(гривень)
Сума нарахованого зносу
(гривень)
Балансова (залишкова) вартість (гривень)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Головний бухгалтер     _____________   ______________________ 
                                                             (підпис)                          (ініціали та прізвище)

 
Додаток 3
до Положення
 
Реєстраційний № _______
"____"______20____ року
 
 
 
 
(найменування юридичної особи, до якої подається заява)
 
 
ЗАЯВА
про надання в оренду нерухомого майна,
що є комунальною власністю Новокиївської сільської ради
 
 ОБЄКТ ОРЕНДИ
 
Об'єкт оренди ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Площа об'єкта оренди                                                   кв. метрів
Місцезнаходження (повна адреса) ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Мета використання                                                                                                                                                                      ______
                                                                                                                                                                                                                          
Строк оренди ______________________________________________________________________________________
 
 
ЗАЯВНИК
 
Заявник ________________________________________________________________
(повна назва заявника)
Керівник________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, посада)
Місцезнаходження                                                                                                                                                                       _______
Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПО, ідентифікаційний номер (для фізичної особи) _________________________________________________________________
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: видана                                                                                                                                                                                                                                                               "                "                              20           р.
Контактний телефон _____________________________________________________
 
До заяви додаються: _________________________________________________________________________
(перелік документів)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
 
"____"________________20__ року                                                        Заявник ____________________
                                                                                                                                                                            (підпис)
М.П.

 
 
Додаток 4
до Положення
Реєстраційний № _______
"____"______20____ року
 
 
 
 
(найменування організатора конкурсу)
 
ЗАЯВА
на участь у конкурсі на право укладення договору оренди майна,
що є комунальною власністю Новокиївської сільської ради
 
ОБ̕ЄКТ ОРЕНДИ
 
Об'єкт оренди                                                                                                                                                                                
Площа об'єкта оренди                                                   кв. метрів
Місцезнаходження (повна адреса)                                                                                                                                         
Підприємство, на балансі якого знаходиться об'єкт оренди                                                                           
                                                                                                                                                                                                                          
Мета використання                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                          
Строк оренди:                                                                                                                                                               
 
 
ЗАЯВНИК
 
Заявник                                                                                                                                                                                           
(повна назва заявника)
Керівник_______________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, посада)
Місцезнаходження                                                                                                                                                                      
Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПО, ідентифікаційний номер (для фізичної особи) ___________________________________________________________________ Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців видана:                                                                                                                                                                                                                                                                              "              "              20           р.
Контактний телефон:                                                                                                                                                  
 
 
                Заявник ____________________________________________________________________поданням конкурсних
                                               (повна назва заявника)
пропозицій та конкурсної документації, в особі ___________________________________________________________
                                                                    (прізвище, ім’я, по батькові керівника або представника потенційного орендаря):
підтверджує що він:
                визнає всі умови конкурсу;
                ознайомлений з інформацією про конкурс та про об’єкт оренди в повній мірі і надалі не матиме претензій до сільської ради з питань майна комунальної власності сільської ради, яка готує та проводить конкурс;
                визнає своє зобов’язання дотримуватися норм Положення оренди майна комунальної власністю Новокиївської сільської ради у, затвердженого рішенням сільської ради.
 
«______»________________ 20___ року                                                               _____________________
                (дата заповнення заяви)                                                       (підпис керівника або уповноваженої особи)
М.П.

 
Додаток 5
до Положення
 
                Я, ________________________________________________________________________________
                (посада, прізвище, ім’я, по батькові учасника конкурсу або представника учасника конкурсу)
________________________________________________________________________
згідно з пунктом 4.4.3. Положення оренди майна комунальної власністю Новокиївської сільської ради, затвердженого рішенням сільської ради від ______________ № _______, підтверджую, що конверт, який містить конкурсну пропозицію ____________________________________________________,
                                                                                                              (назва заявника)
надану разом з конкурсною документацією до сільської ради для участі у конкурсі на право укладення договору оренди майна, що є комунальною власністю Новокиївської сільської ради, неушкоджений.
 
 
 
 
«____»____________20____ року                                            ________________________
                                                                                               (підпис та ініціали учасника конкурсу або його представника)
 
 
 
 
Зауваження та пропозиції щодо положень даного проекту рішення просимо надсилати у паперовому вигляді на ім’я сільського голови Новокиївської сільської ради Медведенко В.І.  у термін до 27.03.2013 року.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту рішення Новокиївської  сільської ради
 «Про затвердження Положення про оренду об’єктів комунальної власності
територіальної громади  Новокиївської  сільської ради»
 
Регуляторний орган: Новокиївська  сільська рада.
Розробник документів: Апарат Новокиївської сільської ради (57364) Миколаївська область Снігурівський район село Новокиївка , вул.. Горького , 31, телефон 2-30-18).
 
        Цей аналіз регуляторного впливу (надалі Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року та «Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 308 від 11 березня 2004 року.
 
         1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання.
         На виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у зв'язку із змінами, внесеними до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», які набрали чинності з 24 травня 2011 року, виникла необхідність у розробленні та затвердженні Положення про оренду майна комунальної власності територіальної громади Новокиївської сільської ради (далі – Положення), яким визначаються:
-    основні завдання та сільської ради при передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади Новокиївської  сільської ради;
-    встановлення чіткого порядку при здійсненні заходів по передачі майна комунальної власності територіальної громади Новокиївської сільської ради в оренду, а також термінів щодо розгляду документів стосовно оренди майна;
-    встановлення чіткої і прозорої процедури проведення конкурсу; -    встановлення єдиного порядку укладення договорів оренди майна та порядку їх погодження.
 
           2. Цілі регулювання:
Положення розроблено з метою приведення орендних відносини до вимог чинного законодавства, врегулювання організаційно-правових відносин, пов’язаних з орендою майна територіальної громади Новокиївської  сільської ради , забезпечення ефективного використання комунального майна шляхом надання його в оренду, визначення процедури проведення конкурсу на право укладання договору оренди комунального майна, забезпечення створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду комунального майна, здійснення поліпшень комунального майна. 
 
3. Механізм та заходи для розв’язання проблеми:
Для розв’язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього Аналізу, пропонується прийняти сільською радою рішення «Про затвердження Положення про оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади Новокиївської  сільської ради ».
         4. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей: 
          Перша альтернатива: залишити існуючу ситуацію без змін. Ця альтернатива є неприйнятною, оскільки зміст окремих пунктів Положень та Методики не відповідає діючому законодавству України, що може привести до виникнення чисельних спірних питань між сторонами правовідносин. 
          Друга альтернатива: відмова від регулювання. Дана альтернатива є неприйнятною для органів місцевого самоврядування, оскільки відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» врегулювання цих питань належить до компетенції органів самоврядування. Вона також є неприйнятною з причин вже наведених в першій альтернативі. 
         Третя альтернатива: прийняття запропонованого акта. Ця альтернатива є актуальною та адекватною ситуації, що склалась та досягає завдань регулювання, сприяє ефективному використанню майна комунальної власності сільської ради.
 
           5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту
           Прийняття сільською радою рішення «Про оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади Новокиївської  сільської ради» забезпечить встановлення єдиного організаційно – правового механізму передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади Новокиївської  сільської ради, а також укладення договорів оренди.
Запровадження зазначеного регуляторного акту забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

           6. Ризики впливу
           Запропонований регуляторний акт – безстроковий. Але при змінах у чинному законодавстві, що матимуть вплив на дію запропонованого акта, та інших факторах, розглядатиметься нова редакція Положення або внесення змін та/або доповнень до нього.

            7. Запропонований строк дії акту
            Термін дії запропонованого регуляторного акта – безстроковий, з можливістю внесення до нього змін та/ або доповнень.

8. Показники результативності регуляторного акту
Показником результативності регуляторного акта буде:
- чіткий механізм передачі в оренду майна;
- кількість укладених договорів оренди;
- скорочення часу та витрат на проведення процедури передачі в оренду майна.
Введення регуляторного акта в дію не вимагає від суб’єктів господарювання додаткових витрат коштів та часу для виконання його вимог. Інформування суб’єктів господарювання передбачається здійснити у ході оприлюднення проекту акта на офіційному сайті Снігурівської районної ради.

            9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту
Базове відстеження результативності регуляторного акта проведено на етапі його підготовки.
Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання чинності актом, але не пізніше ніж через два роки.
При проведенні такого відстеження планується використання статистичних даних, отриманих за результатами проведення процедури передачі в оренду майна територіальної громади Павлівської сільської ради
 
 
      Секретар сільської ради                                     С.В.Давиденко  
 
 
Зауваження та пропозиції щодо положень даного проекту рішення просимо надсилати у паперовому вигляді на ім’я сільського голови Новокиївської  сільської ради Медведенко В.І.  у термін до 06 квітня 2013 року.
 
 
 
 
 
 
 
 

Нет комментариев. Ваш будет первым!