Рішення від 19 березня 2013 року №1

22 марта 2013 - Администратор

  

У К Р А Ї Н А
ТАМАРИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 
СНІГУРІВСЬКОГО РАЙОНУ   МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
 
 
від   19 березня  2013 року  №1                                                       ХХХІ  сесія
с.  Тамарине                                                                                      шостого скликання
 
Про затвердження мінімальної вартості
місячної орендної плати за один квадратний
метр загальної  площі  нерухомого майна,
яке знаходиться на території  Тамаринської
 сільської ради
Відповідно до статті 25 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України  від 29 грудня 2010 р. №1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно  фізичних осіб», з метою забезпечення надходжень до бюджету сільської ради,  сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити мінімальну вартість місячної орендної плати   за 1 м2 загальної   площі нерухомого майна, яке знаходиться на території   Тамаринської сільської ради:
8,00 грн. – для некомерційної  діяльності, в  тому числі для проживання фізичних осіб;
17,00 грн. – для виробничої  діяльності;
25,00 грн. – для комерційної  діяльності.
2. Затвердити розрахунок  мінімальної вартості місячної орендної плати  за 1 м2 загальної   площі нерухомого майна, яке знаходиться на території   Тамаринської сільської ради (додається).
3.  Секретарю сільської ради Кухар  Ользі  Олександрівні  забезпечити оприлюднення даного рішення  на інформаційній дошці сільської ради та на сайті Снігурівської районної ради в 10-ти   денний термін.
4. Забезпечити відстеження  результативності даного рішення  згідно з Методикою, затвердженою  постановою Кабінету Міністрів  України від 11.03.2004 року № 308.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на постійну комісію з питань   планування  бюджету,  економічного  розвитку,  житлово-комунального  господарства,  депутатської  діяльності,  етики.
 
                Сільський голова                                                    С.М. Глущенко
                                                                                                                            Додаток 1
до рішення Тамаринської сільської ради
№ 1 від 19.03.2013 р.
РОЗРАХУНОК
мінімальної вартості місячної орендної плати за один квадратний
метр загальної  площі  нерухомого майна, яке знаходиться на території  Тамаринської
сільської ради
Мінімальна сума орендного  платежу за нерухоме майно визначається виходячи з мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної  площі нерухомого майна. Мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна, що надається в оренду, розраховується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів  України від 29.12.2010 № 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно  фізичних осіб»  за такою формулою:
Рн
Р = ------------------ х Ф,
К х 12
де Р - мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної  площі нерухомого майна у гривнях;
Рн - середня вартість 1 кв. метра новозбудованого об’єкта, подібного до орендованого, яка обчислюється залежно від ринкової вартості, у гривнях;
К - коефіцієнт окупності  об'єкта у разі надання його в  оренду, що відповідає проектному строку експлуатації такого об'єкта (від 5 до 100 років).
Ф - вид функціонального  використання об'єкта нерухомого майна.
У відповідності до наказу  Міністерства від 27.08.2012 № 434 «Про прогнозні  середньорічні показники опосередкованої  вартості спорудження житла за регіонами  України на 2013 рік» опосередкована вартість нового житла у розрахунку на 1 кв. метр по Миколаївській  області  складає 5018,00 грн.
Середній проектний строк експлуатації об’єктів нерухомого майна на території Тамаринської сільської ради складає 50 років.
У разі використання такого об'єкта для провадження виробничої діяльності застосовується коефіцієнт - 2, іншої комерційної діяльності - 3, некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб - 1.
Мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра  загальної площі нерухомого майна  фізичних осіб, розрахована згідно з зазначеною формулою, округлена  до найближчої 1 гривні, для  Тамаринської  сільської ради складає:
- 8,00 грн. – для некомерційної  діяльності, втому числі для проживання фізичних осіб,
- 17,00 грн. – для провадження  виробничої діяльності,
- 25,00 грн. – для комерційної  діяльності.
           Сільський голова                                                               С.М. Глущенко
Аналіз
регуляторного впливу до проекту рішення  Тамаринської сільської ради
«Про затвердження мінімальної вартості місячної орендної плати за один квадратний  метр загальної  площі  нерухомого майна, яке знаходиться на території  Тамаринської   сільської ради»
 
Цей аналіз регуляторного  впливу (надалі – Аналіз) розроблений  на виконання  та з дотриманням  вимог Закону України від 11.09.2003р. №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04р. № 308, та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Тамаринської сільської ради «Про затвердження мінімальної вартості місячної орендної плати за один квадратний метр загальної  площі  нерухомого майна, яке знаходиться на території  Тамаринської  сільської ради», як регуляторного акту.
1. Опис проблеми,  яку планується  врегулювати шляхом прийняття  рішення.
Верховна Рада України 02.12.2010 року з урахуванням пропозицій Президента України прийняла Податковий кодекс України у  новій редакції.
Кодекс регулює відносини, що виникають  у процесі встановлення та скасування податків та зборів в  Україні, визначає вичерпний перелік  податків та зборів, що справляються в  Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права  та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки  їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також  відповідальність за порушення податкового  законодавства. Цей Кодекс набрав  чинності 01.01.2011 року.
Відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового  кодексу України до компетенції  органів місцевого самоврядування відноситься встановлення мінімальної  вартості місячної оренди одного квадратного  метра загальної площі нерухомості  фізичних осіб.
Відповідно до методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України  від 29.12.2010 № 1253 «Про затвердження методики визначення мінімальної суми орендного  платежу за нерухоме майно фізичних осіб», орендарі під час нарахування  доходу від надання в оренду (суборенду), житлового найму (піднайму) нерухомого майна, крім земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю, земельної ділянки, на якій розміщується нерухоме майно, присадибної ділянки, визначають мінімальну суму орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди такого майна. Мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно визначається, виходячи з мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна, відповідно до цієї Методики. У свою чергу, мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна встановлюється відповідною сільською, селищною або міською радою.
Відповідно до п. 6 Постанови  КМУ  «Про затвердження методики визначення мінімальної суми орендного платежу  за нерухоме майно фізичних осіб»  якщо орган місцевого самоврядування не визначив мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного метру  загальної площі нерухомого майна  чи не оприлюднив її у спосіб найбільш доступний для жителів територіальної громади, до початку звітного податкового  року, об’єкт обкладення податком з  доходів фізичних осіб визначається орендарем (крім орендарів – фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької  діяльності) виходячи з передбаченого  в договорі оренди розміру орендної плати.
Затвердження сільською  радою  зазначеного показника  забезпечить  надходження до бюджету  Тамаринської  сільської ради додаткових коштів – податку з доходів фізичних осіб від надання нерухомості в оренду (суборенду).
Суб’єктами, на яких неврегульованість  зазначеної проблеми справлятиме негативний вплив, є:
- фізичні особи, які  надають  в оренду (суборенду)  нерухоме  майно, що знаходиться  на території  Тамаринської  сільської ради;
- Жовтнева МДПІ, на яку покладені функції  зі справляння податку на доходи  фізичних осіб;
-  Тамаринська сільська рада, яка повинна забезпечити надходження до сільського бюджету. Таким чином, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття  рішення  Тамаринської сільської ради «Про затвердження мінімальної вартості місячної орендної плати за один квадратний метр загальної  площі  нерухомого майна, яке знаходиться на території  Тамаринської сільської ради ».
2. Цілі (мета) регулювання.
Метою прийняття рішення  Тамаринської  сільської ради «Про затвердження мінімальної вартості місячної орендної плати за один квадратний метр загальної  площі  нерухомого майна, яке знаходиться на території  Тамаринської  сільської ради» є:
- безумовне виконання норм чинного  законодавства;
- забезпечення надходжень  до сільського бюджету.
3. Визначення та оцінка  усіх прийнятних альтернативних  способів досягнення встановлених  цілей.
У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей  доцільно розглянути такі можливості:
- пропозиція відмови від  введення  в дію запропонованого  акту;
- здійснення регулювання  нормативним  актом іншого  органу;
- введення в дію запропонованого  акту.
Відмова від введення в дію запропонованого  регуляторного акту та залишення  даного питання  в незмінному стані. Перевагою даного способу є те, що не зміняться  витрати громадян, пов’язані зі сплатою податкових платежів від надання в оренду нерухомого майна, але недоліком є те, що будуть втрати сільського бюджету від недоотримання податку з доходів фізичних осіб; неврахування реальної ситуації, що склалася на ринку нерухомості, та зростання вартості реальної орендної плати за майно.
Здійснення регулювання  нормативним  актом іншого органу не є можливим у зв’язку з тим, що право самостійно встановлювати  мінімальний розміру місячної орендної плати за один квадратний метр загальної  площі нерухомого майна фізичних осіб на території сільської ради відповідно до чинного законодавства  належить Тамаринській  сільській раді шляхом прийняття відповідного рішення.
Третя альтернатива введення в дію  запропонованого акту є  єдиним шляхом досягнення встановлених цілей. Прийняття  рішення Тамаринської сільської ради «Про затвердження мінімальної вартості місячної орендної плати за один квадратний метр загальної  площі  нерухомого майна, яке знаходиться на території  Тамаринської сільської ради» має наступні переваги: приведення діяльності з надання в оренду майна до реалій ринку нерухомості та чинних нормативних документів; поповнення доходної частини сільського бюджету, недоліком є те, що збільшаться витрати мешканців, пов’язані зі сплатою податкових платежів від надання в оренду нерухомого майна.
Безумовність обраного виду правового регулювання ґрунтується  на імперативності (загальнообов’язковості) рішень Тамаринської сільської ради для виконання на території  Тамаринської сільської ради , що передбачено ст.144 Конституції України, ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
4. Опис механізмів та  заходів, що пропонується для вирішення проблеми.
Вирішення проблеми розв’язується  шляхом прийняття пропонованого  проекту рішення сільської ради, який враховує діючу величину опосередкованої  вартості одного квадратного метра  житла в області та коефіцієнти  функціонального використання об’єкта  нерухомості, що передається в оренду.
5. Обґрунтування можливостей   досягнення мети у разі прийняття   рішення.
У разі прийняття регуляторного акту Тамаринською сільською радою будуть реалізовані повноваження надані їм відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового кодексу України та постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1253 «Про затвердження методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб».
6. Очікувані результати  прийняття рішення.
У результаті прийняття регуляторного акту очікується отримання таких позитивних факторів:
розвиток здорової конкуренції;
приведення відносин в сфері надання майна в оренду в правове поле;
збільшення надходжень до бюджету.
 
 
 
 
Таблиця вигод та витрат
Сфера впливу
Вигоди
Витрати
Інтереси органу місцевого  самоврядування
- збільшення надходжень  від  оформлення права оренди;
 
 
 
- врахування реальної  ситуації, що склалася на ринку нерухомості  та чинних нормативних документів.
відсутні
Інтереси органів державної  податкової служби
- застосовуватимуть у роботі  акти законодавства Тамаринської сільської ради з питань оподаткування, які відповідатимуть вимогам чинного законодавства.
відсутні
Інтереси суб`єктів підприємницької  діяльності
- нормативно-правове врегулювання  цього питання
- витрати пов’язані зі  сплатою  податку з доходів  фізичних  осіб
Населення
- задоволення потреб мешканців  села за рахунок збільшення  надходжень до сільського бюджету
відсутні
 
7.Термін дії регуляторного акту.
Термін дії пропонується встановити до видачі нового наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва  та житлово-комунального господарства України «Про показники опосередкованої  вартості спорудження житла за регіонами  України».
8. Визначення показників  результативності рішення.
Відстеження результативності регуляторного акту буде проводитися  шляхом аналізу  інформації щодо надходжень до бюджету від сплати податків, кількості взятих на облік договорів  оренди тощо.
9. Заходи щодо відстеження  результативності рішення.
Базове відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведено до набрання чинності регуляторного акту.
З метою оцінки ступеня  досягнення цим актом визначених цілей повторне відстеження результативності буде здійснено не пізніше як через рік після набрання чинності актом. 
 
Секретар сільської ради                                              О.О. Кухар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нет комментариев. Ваш будет первым!